Žiacka školská rada

Žiacka školská rada reprezentuje žiakov tejto školy a zastupuje ich záujmy.

Úlohou je riešenie problémov žiakov, organizovanie školskej záujmovej činnosti a dobrovoľníckych aktivít žiakov školy. Členovia sa o názoroch, želaniach i kritike dozvedajú od svojich spolužiakov v škole.

Naším cieľom je:

  • šíriť dobré meno a status našej školy
  • podporovať komunikáciu a spoluprácu žiakov a vedenia školy
  • rozvíjať u žiakov organizačné a komunikačné schopnosti
  • spolupracovať pri vypracovávaní vnútorného poriadku školy
  • organizovať záujmovú a mimoškolskú činnosť a tak prispieť k eliminácií protispoločenskej činnosti mládeže a znižovať nežiadúce závislosti žiakov
  • predkladať návrhy do plánu práce školy
  • zlepšiť disciplínu a vzťahy v škole, byť nápomocný pri riešení problémov šikanovania, vulgárneho a arogantného správania sa žiakov
  • organizovať dobrovoľnícke aktivity
  • realizovať verejnoprospešné projekty

Žiacka školská rada v školskom roku 2021/2022 pracuje v zložení:

predseda: Katarína Dopaterová     

zástupca žiakov v Rade školy: Jakub Kordiak                       

koordinátorka: Mgr. Magdaléna Gašová

členovia: Miroslav Pauček, Miroslav Vavrica, Tomáš Hyža, Juraj Puchoň, Sarah Kyselová, Mário Bielsky, Ľubomír Gocoliak, Eva Mária Porubiaková, Filip Uličný