Žiacky parlament

Žiacky parlament reprezentuje žiakov tejto školy a zastupuje ich záujmy.

Úlohou žiackeho parlamentu je riešenie problémov žiakov, organizovanie školskej záujmovej činnosti a dobrovoľníckych aktivít žiakov školy. Členovia sa o názoroch, želaniach i kritike dozvedajú od svojich spolužiakov v škole.

Naším cieľom je:

  • šíriť dobré meno a status našej školy
  • podporovať komunikáciu a spoluprácu žiakov a vedenia školy
  • rozvíjať u žiakov organizačné a komunikačné schopnosti
  • spolupracovať pri vypracovávaní vnútorného poriadku školy
  • organizovať záujmovú a mimoškolskú činnosť a tak prispieť k eliminácií protispoločenskej činnosti mládeže a znižovať nežiadúce závislosti žiakov
  • predkladať návrhy do plánu práce školy
  • zlepšiť disciplínu a vzťahy v škole, byť nápomocný pri riešení problémov šikanovania, vulgárneho a arogantného správania sa žiakov
  • organizovať dobrovoľnícke aktivity
  • realizovať verejnoprospešné projekty

Žiacky parlament v školskom roku 2023/2024 pracuje v zložení:

predseda: Ján Halibožek

podpredseda: Eva Mária Porubiaková

zástupca žiakov v Rade školy: Samuel Adame         

koordinátorka: Mgr. Magdaléna Gašová

členovia: Vanesa Diacenco, Maximo Ďurana, Natália Sýkorová, Filip Andrejčák, Dalibor Vydra, Filip Uličný, Daniel Kupka, Marek Pekar