Darovanie 2% z dane

Vážení rodičia a priatelia školy,

dovoľujem si Vás osloviť so  žiadosťou o spoluprácu pri skvalitňovaní výchovno-vzdelávacieho procesu na Strednej odbornej škole stavebnej na Tulipánovej 2 v Žiline a to darovaním 2% z dane.

Zákon nám všetkým umožňuje darovať 2% zo svojich daní z príjmov. Žiadam Vás, aby ste ich venovali na činnosť neziskovej organizácie Centrum odborného vzdelávania n. o., Tulipánová 2, 011 62 Žilina. Tento dar Vás nič nestojí, pretože ináč by ste daň odviedli štátu.

Vaše 2% pre nás znamenajú prejavenie Vašej dôvery a podporu v rozvíjaní aktivít v prospech našich žiakov.

Nezisková organizácia Centrum odborného vzdelávania, n. o., so sídlom: Tulipánová 2, 011 62 Žilina, IČO: 45734488 vznikla dňa 10.11.2010 a poskytuje nasledovné všeobecne prospešné služby v oblasti vzdelávania, výchovy a rozvoja telesnej kultúry, a to prostredníctvom:

  • organizovania vzdelávacích a výchovných aktivít, prípravných kurzov a školení, odborných seminárov, súťaži odborných zručností, rekvalifikačných kurzov, konferencií a exkurzií v súvislosti s odborným a jazykovým vzdelávaním pedagogických pracovníkov, majstrov odbornej výchovy a študentov stredných škôl, aj prostredníctvom fondov EÚ
  • podpory publikačnej činnosti, knižných, informačných a konzultačných služieb

Ak sa rozhodnete darovať 2% pre našu neziskovú organizáciu, pripravili sme pre Vás tlačivá uverejnené v závere žiadosti.

Ďakujeme za Vašu dôveru a podporu!

S úctou, Ing. Josef Ilčík, PhD. – riaditeľ školy

Tlačivá k stiahnutiu

Poznámka: Vyplnené tlačivá môžete poslať alebo priniesť na sekretariát školy, prípadne na príslušný Daňový úrad (podľa miesta bydliska).