Študijné odbory

3693 K technik energetických zariadení budov

 • absolvent získa maturitné vysvedčenie a výučný list

Absolvent študijného odboru technik energetických zariadení budov je pripravený uplatniť sa ako kvalifikovaný pracovník schopný vykonávať činnosti v oblasti technického zariadenia budov – montáž rozvodov vody, kanalizácie a kúrenia, vrátane elektroinštalácií, ich údržbu a opravu, vykonávať skúšky, servis, diagnostikovanie a odstraňovanie porúch na energetických zariadeniach budov, poskytovať energetické služby a poradenstvo pri navrhovaní energetických zariadení budov a uvádzať ich do prevádzky.

Uplatnenie: revízny a servisný technik, elektromontér kotlov a zariadení ústredného vykurovania, majster stavebnej výroby technických zariadení budov, poskytovanie energetických služieb a poradenstva, vykonávanie energetických auditov budov, vlastná podnikateľská činnosť, odborné práce v krajinách EU.

3658 K mechanik stavebnoinštalačných zariadení

 • absolvent získa maturitné vysvedčenie a výučný list

uplatnenie – technicko – hospodársky pracovník pri príprave stavieb, realizácii stavieb a v projekcii pozemných stavieb so zameraním na zdravotnú techniku, ústredné vykurovanie a plynoinštalácie

3918 M technické lýceum

 • vhodné pre chlapcov aj dievčatá
 • absolvent získa maturitné vysvedčenie

Žiak absolvuje štúdium gymnaziálneho typu, založené na širokom  všeobecnovzdelávacom základe ako prípravu na vysokú školu alebo uplatnenie v praxi.

V 3. ročníku štúdia si žiak môže vybrať zameranie na:

 • požiarna ochrana stavieb
  absolvent je pripravený riešiť riadenie ochrany objektov proti požiarom, vie vypracovať jednoduché projekty požiarnej ochrany, posudzuje požiarnu odolnosť stavieb, ovláda základy požiarnej taktiky a prevencie pri požiaroch
 • manažment v stavebníctve
  absolvent získa vedomosti v manažérstve plánovania, riadenia a ekonomiky stavebnej výroby, manažérstve ľudských zdrojov, ovláda základné vedomosti o prístupoch k manažovaniu ľudí a stavebných organizácií

3965 M bezpečnostný technik – bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

 • vhodné pre chlapcov aj dievčatá
 • absolvent získa maturitné vysvedčenie

technický pracovník, bezpečnostný technik so zameraním na BOZP v stavebníctve, koordinátor bezpečnosti na stavbách, v podnikových útvaroch BOZP, v štátnej správe, v službách poradenských firiem, na úradoch inšpektorátu práce,  je spôsobilý spolupracovať aj pri tvorbe a racionalizácii technických zariadení a systémov, pri organizácii výroby a práce, pri vytváraní záväzných technologických predpisov, vie sa orientovať v praxi aj v potrebnej legislatíve pre BOZP, protipožiarnej ochrane a ochrane životného prostredia, má základné vedomosti v oblasti zabezpečovacích systémov ochrany majetku, vie zabezpečiť a vypracovať plány BOZP na stavenisku alebo iných prevádzkach

3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby

 • odbor je vhodný aj pre žiakov, ktorí sa plánujú vyučiť v odbore STOLÁR
 • absolvent získa maturitné vysvedčenie a výučný list

Žiaci získajú počas štúdia základné poznatky o vlastnostiach a použitia dreva, materiáloch na ochranu a povrchovú úpravu dreva, ovláda spôsoby prípravy materiálov a ich uskladňovania, vedia zhotovovať a montovať stolárske a nábytkárske výrobky, plánovať a riadiť technologický proces podľa technickej dokumentácie, odstraňovať výrobné chyby a možné výrobné riziká v drevárskej a nábytkárskej výrobe, komplexne riešiť úlohy a posudzovať podnikateľské príležitosti, využívať dostupné softvérové a informačné technológie pri riešení praktických úloh. Absolventi majú perspektívu dobrého uplatnenia u firiem nielen v danom regióne, aj na celom Slovensku a v rámci duálneho vzdelávania vo firme FINES, a.s. Žilina.

3349 K technik drevostavieb

 • odbor je vhodný aj pre žiakov, ktorí sa plánujú vyučiť v odbore TESÁR
 • absolvent získa maturitné vysvedčenie a výučný list

Žiaci získajú počas štúdia základné poznatky o vlastnostiach a použitia dreva, materiáloch na ochranu a povrchovú úpravu dreva, ovláda spôsoby prípravy materiálov a ich uskladňovania.

Absolventi študijného odboru technik drevostavieb môžu vykonávať vysoko kvalifikovanú odbornú prácu v oblasti konštrukcie drevených stavieb – rodinných drevodomov, drevených chát, pergol, drevených prístreškov a garáží. Absolventi budú  špecialisti v oblasti navrhovania, konštruovania a  realizácie stavieb z dreva, vedia zásady kreslenia a čítania stavebných výkresov, konštrukcie drevených stavieb, problematiku tepelnej, zvukovej a protipožiarnej ochrany stavieb, základy používaných stavebných materiálov a technológií ako aj rozvodov bežných inžinierskych sietí v objektoch drevostavieb, ovládajú oceňovanie a  tvorbu rozpočtov. Ovládajú kreslenie pomocou CAD kresliacich programov, programovanie CNC obrábacích strojov. Pozná fázy investičného procesu od prípravy stavby po jej realizáciu, vie vytvoriť ekonomické podklady.

Odbor má priamu nadväznosť na študijný program so zameraním na drevostavby na Drevárskej fakulte TU vo Zvolene, ale aj na Fakulte architektúry SVŠT v Bratislave či Stavebnej fakulte STU v Bratislave.

3656 K operátor stavebnej výroby

 • absolvent získa maturitné vysvedčenie a výučný list

Absolvent študijného  odboru je kvalifikovaný odborný pracovník v stavebníctve, majster stavebnej výroby, kontrolór kvality, pripravený samostatne vykonávať činnosť stredných technicko-hospodárskych pracovníkov pri príprave stavieb, v stavebnej výrobe, v projekcii. Dokáže zhotovovať stavebné výkresy jednoduchých stavieb, čítať stavebné a strojárske výkresy. Zároveň dokáže kvalifikovane vykonávať manuálne odborné činnosti, ktoré súvisia s realizáciou stavieb, ich údržbou a rekonštrukciou, v oblasti výroby výrobkov a služieb v stavebníctve.

2447 K mechanik hasičskej techniky

 • absolvent získa maturitné vysvedčenie a výučný list

Absolvent študijného odboru je kvalifikovaný odborník schopný opravovať a kontrolovať stav a výkon strojnej služby pri zdolávaní požiarov a havárií, viesť príslušnú dokumentáciu, vykonať bežné opravy, údržbu, nákup prípadne vyraďovanie strojov, súčiastok hasičského výstroja a hasičskej techniky, vykonávať hasiace práce, záchranu osôb a majetku v rizikových podmienkach s použitím špeciálnej požiarnej, vyslobodzovacej a dýchacej techniky.

Uplatnenie: pracovník na úseku požiarnej ochrany,  nákup a údržba špeciálnej požiarnej techniky

Možnosť získať Kurz spojovacej služby, Práce s vyslobodzovacím náradím a Protiplynová služba.