Súčasnosť

Stredná odborná škola stavebná na Tulipánovej ulici v Žiline oslávi 63 rokov od svojho vzniku.  Patrí k najväčším školám v regióne so zameraním na stavebníctvo a ako pilotná škola sa zapojila do duálneho vzdelávania, v ktorom úspešne pokračuje. Od roku 2013 je Centrom odborného vzdelávania a prípravy pre stavebníctvo v rámci Žilinského samosprávneho kraja.

Tak ako v iných odvetviach, aj v stavebníctve sa digitalizácia dostáva do popredia spolu s novými inováciami a technológiami, ktoré ovplyvňujú proces stavby, úsporu energií a používanie nových materiálov. Aby sme sa prispôsobili moderným trendom, snažíme sa vo vyučovaní využívať mnohé prvky a technológie automatizácie a digitalizácie stavebných procesov, energetického manažmentu budov a pracovať s rôznymi riešeniami v oblasti úspory energií.

Neustále sa snažíme modernizovať priestory teoretického a praktického vyučovania. Okrem špecializovaných dielní pre murárov, inštalatérov, obkladačov a sadrokartóny sme najnovšie otvorili elektrotechnické laboratórium a dve moderne vybavené SMART učebne pre odbor technik energetických zariadení budov. Škola v rámci projektu Integrovaného regionálneho operačného programu a ŽSK v Žiline dobudovala v roku 2022  novú halu a príručnú dielňu pre drevo odbory s novým technickým a strojovým vybavením v náklade cez 1,20 milióna eur. Súčasťou tohto projektu bolo aj vybudovanie novej konferenčnej miestnosti pre školenia, prezentácie firiem a certifikačné školenia. V spolupráci s Ekofondom SPP Bratislava máme zriadenú SMART učebňu, zameranú na prezentáciu digitálnych prvkov SMART Energií pre žiakov školy aj pre žiakov niektorých základných škôl.

Ako jediná stavebná škola v kraji organizujeme medzinárodnú súťaž praktických zručností a teoretických vedomostí v stavebných profesiách s názvom „Mladý stavbár“. Pre deviatakov organizujeme Deň otvorených dverí, možnosť napísať si prípravné testy k prijímacím skúškam z matematiky a slovenského jazyka a spoluprácu so základnými školami  v rámci technickej výchovy, kde si žiaci priamo na pracovisku môžu vyskúšať svoje zručnosti. Pravidelne sa zúčastňujeme medzinárodných odborných súťaží v SR aj ČR, kde získavame pódiové umiestnenia, čím dokazujeme, že žiakom poskytujeme kvalitnú odbornú prípravu.

Od školského roku 2009/2010 realizujeme každoročne európske projekty v rámci programu Erasmus+. Ich cieľom je umožniť mladým ľuďom otvoriť brány do pracovného sveta, v ktorom dokážu, že kvalitný odborník sa nikdy nestratí.

Mnohí žiaci sa vďaka takýmto projektom dostanú prvý krát do zahraničia, kde majú možnosť spoznať technologické postupy a materiály používané v zahraničí a rozšíria si svoje odborné a jazykové kompetencie, spoznajú inú krajinu, jej históriu a kultúru. Okrem žiakov sa stáží zúčastňujú aj učitelia odborných predmetov a majstri odborného výcviku.

Momentálne naša škola spolupracuje so strednými školami a vzdelávacími centrami v Česku, Poľsku, Nemecku, Rakúsku, Taliansku, Španielsku a Portugalsku, pripravujeme spoluprácu pre rok 2023-2024 na Cypre a v Turecku. Dlhodobým cieľom je podporovať realizovanie odborných medzinárodných projektov, pretože majú pre žiakov veľký prínos nielen po stránke profesijnej, ale aj osobnej a kultúrnej.

Naši absolventi sa uplatnia v stavebných firmách na Slovensku alebo v EÚ a čo je nezanedbateľné, po 3 – 5 rokoch praxe sa ich zárobky pohybujú vysoko nad úrovňou priemernej mzdy v národnom hospodárstve SR. Zo stretnutí s bývalými žiakmi vieme, že väčšina z nich je zamestnaná v odbore, prípadne príbuznom odbore a máme aj absolventov – a nie je ich málo, ktorí pracujú v zahraničí – sú výborne teoreticky a prakticky pripravení a tým aj dobre uplatniteľní na trhu práce s nadpriemernými zárobkami. Mnohí naši absolventi majú už svoje stavebné firmy alebo živnosti.

Prioritou je patriť medzi školy s vysokým štandardom, kvalitou, spoľahlivosťou a profesionalitou v poskytovaní výchovy a vzdelávania, reprezentácia školy a Žilinského samosprávneho kraja na verejnosti a snaha rozvíjať také aktivity, ktoré vedú k využívaniu najmodernejších metód a prostriedkov v edukačnom procese. Počas celého školského roka sa zapájame do rôznych aktivít s cieľom pestovať u našich detí zdravé sebavedomie, poznávať nových ľudí, vedieť vystupovať na verejnosti a viesť ich k zdravej súťaživosti.

Byť stavbárom je v súčasnosti a výhľadovo aj do budúcnosti dobrá voľba!