Súčasnosť

Stredná odborná škola stavebná na Tulipánovej ulici v Žiline oslávila 60 rokov od svojho vzniku.  Patrí k najväčším školám v regióne so zameraním na stavebníctvo a ako pilotná škola sa zapojila do duálneho vzdelávania, v ktorom úspešne pokračuje. Od roku 2013 je Centrom odborného vzdelávania a prípravy pre stavebníctvo v rámci Žilinského samosprávneho kraja.

Tak ako v iných odvetviach, aj v stavebníctve sa digitalizácia dostáva do popredia spolu s novými inováciami a technológiami, ktoré ovplyvňujú proces stavby, úsporu energií a používanie nových materiálov. Aby sme sa prispôsobili moderným trendom, snažíme sa vo vyučovaní využívať mnohé prvky a technológie automatizácie a digitalizácie stavebných procesov, energetického manažmentu budov a pracovať s rôznymi riešeniami v oblasti úspory energií.

Neustále sa snažíme modernizovať priestory teoretického a praktického vyučovania. Najnovšie sme otvorili elektrotechnické laboratórium a dve moderne vybavené SMART učebne pre odbor technik energetických zariadení budov. Tento rok plánuje škola v rámci projektu Integrovaného regionálneho operačného programu dobudovať v dielňach praktického vyučovania aj novú halu pre drevo odbory s novým technickým a strojovým vybavením v náklade cez 1 milión eur.

Ako jediná stavebná škola v kraji organizujeme medzinárodnú súťaž praktických zručností a teoretických vedomostí v stavebných profesiách s názvom „Mladý stavbár“. Pre deviatakov organizujeme Deň otvorených dverí, možnosť napísať si prípravné testy k prijímacím skúškam z matematiky a slovenského jazyka a spoluprácu so základnými školami  v rámci technickej výchovy, kde si žiaci priamo na pracovisku môžu vyskúšať svoje zručnosti. Pravidelne sa zúčastňujeme medzinárodných odborných súťaží, kde získavame pódiové umiestnenia, čím dokazujeme, že žiakom poskytujeme kvalitnú prípravu.

Od školského roku 2009/2010 realizujeme každoročne európske projekty v rámci programu Erasmus+. Ich cieľom je umožniť mladým ľuďom otvoriť brány do pracovného sveta, v ktorom dokážu, že kvalitný odborník sa nikdy nestratí.

Mnohí žiaci sa vďaka takýmto projektom dostanú prvý krát do zahraničia, kde majú možnosť spoznať technologické postupy a materiály používané v zahraničí a rozšíria si svoje odborné a jazykové kompetencie, spoznajú inú krajinu, jej históriu a kultúru. Okrem žiakov sa stáží zúčastňujú aj učitelia odborných predmetov a majstri odborného výcviku.

Momentálne naša škola spolupracuje so strednými školami a vzdelávacími centrami v Česku, Poľsku, Nemecku, Rakúsku, Taliansku, Španielsku a Portugalsku. Dlhodobým cieľom je podporovať realizovanie medzinárodných projektov, pretože majú pre žiakov veľký prínos nielen po stránke profesijnej, ale aj osobnej a kultúrnej.

Naši absolventi sa uplatnia v stavebných firmách na Slovensku alebo v EÚ a čo je nezanedbateľné, po 3 – 5 rokoch praxe sa ich zárobky pohybujú vysoko nad úrovňou priemernej mzdy v národnom hospodárstve SR. Zo stretnutí s bývalými žiakmi vieme, že väčšina z nich je zamestnaná v odbore, prípadne príbuznom odbore a máme aj absolventov – a nie je ich málo, ktorí pracujú v zahraničí – sú výborne teoreticky a prakticky pripravení a tým aj dobre uplatniteľní na trhu práce s nadpriemernými zárobkami. Mnohí naši absolventi majú už svoje stavebné firmy alebo živnosti.

Prioritou je patriť medzi školy s vysokým štandardom, kvalitou, spoľahlivosťou a profesionalitou v poskytovaní výchovy a vzdelávania, reprezentácia školy a Žilinského samosprávneho kraja na verejnosti a snaha rozvíjať také aktivity, ktoré vedú k využívaniu najmodernejších metód a prostriedkov v edukačnom procese. Počas celého školského roka sa zapájame do rôznych aktivít s cieľom pestovať u našich detí zdravé sebavedomie, poznávať nových ľudí, vedieť vystupovať na verejnosti a viesť ich k zdravej súťaživosti.

Byť stavbárom je v súčasnosti a výhľadovo aj do budúcnosti dobrá voľba!