11

Teoretické vyučovanie

Našim cieľom je pripraviť žiakov tak, aby porozumeli odbornej problematike v odbore, na ktorý sa pripravujú. Vedieme žiakov k pochopeniu významu vzdelania pre uplatnenie sa na trhu práce a využitiu vzdelania k vlastnej sebarealizácii.

11

Praktické vyučovanie

Poskytujeme žiakom praktické zručnosti, schopnosti a návyky nevyhnutné na výkon povolania pri využití  získaných teoretických vedomostí, ktoré si overujú praktickou činnosťou. Praktické vyučovanie sa vykonáva formou odborného výcviku.

11

Výchova mimo vyučovania

Výchova mimo vyučovania je súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu. Máme vlastný školský internát, v rámci ktorého zabezpečujeme výchovu, vzdelávanie, ubytovanie a stravovanie pre našich žiakov. 

Dielne praktického vyučovania, Bánovská cesta 9, Žilina

ponúkané práce a služby

Autoservis

Emisná kontrola

Zváračská škola