Centrum odborného vzdelávania a prípravy

Stredná odborná škola stavebná v Žiline je zameraná na prípravu absolventov najmä v oblasti stavebníctva. Cieľom školy je vychovávať žiakov pre prax. 14. októbra 2013 bolo slávnostne otvorené Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre stavebníctvo v Žilinskom samosprávnom kraji. Slávnostné otvorenie sa uskutočnilo v areáli praktického vyučovania Strednej odbornej školy stavebnej na Bánovskej ceste v Žiline.

Otvoreniu COVaP pre stavebníctvo v Strednej odbornej škole stavebnej Žilina predchádzala dlhá a náročná príprava.

Jednou z prioritných podmienok pre vznik centra bolo zabezpečenie potrebného materiálno – technického a personálneho vybavenia. Naša škola má nadštandardne vybavené odborné učebne s PC, internetom, dataprojektormi a interaktívnymi tabuľami, vrátane stavebného softvéru AutoCAD, Arcon a Cenkros. V odborných priestoroch praktického vyučovania má škola k dispozícii nové špecializované učebne pre murárov a operátorov stavebnej výroby, inštalatérov a mechanikov stavebnoinštalačných zariadení, špeciálnu učebňu pre obklady a dlažby, stolársku dielňa, pracovisko pre montérov suchých stavieb a tesárov a klampiarsku dielňa.

Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre stavebníctvo bolo zriadené v súlade s ustanovením zákona o odbornom vzdelávaní a príprave rozhodnutím stavovskej organizácie Republikovej únie zamestnávateľov so súhlasom zriaďovateľa Žilinského samosprávneho kraja.

Hlavným cieľom je zabezpečovanie odborného vzdelávania a prípravy v rámci formálneho vzdelávania a poskytovanie výchovno-vzdelávacích aktivít v rámci neformálneho celoživotného vzdelávania.

Počas svojej činnosti bude COVaP pre stavebníctvo zabezpečovať najmä tieto aktivity – výchovnovzdelávací proces žiakov stredných odborných škôl s dôrazom na kvalitu výučby a uplatnenie absolventov na trhu práce, praktické odborné vzdelávanie a prípravu pre žiakov stredných odborných škôl, odborné kurzy a školenia pre záujemcov a firmy, celoživotné vzdelávanie pre potreby trhu práce, koncepčnú a odbornú činnosť v oblasti kvalifikácie učiteľov odborných predmetov a majstrov odbornej výchovy, spoluprácu so základnými školami, účasť zamestnávateľov na maturitných a záverečných skúškach a poskytovať rekvalifikácie.

Koncentráciou odborného vzdelávania a prípravy do tzv. centier odborného vzdelávania a prípravy by mali byť školy v budúcnosti schopné pružne reagovať na potreby trhu práce v kontexte celoživotného vzdelávania.