Učebné odbory

3661 H murár

  • možnosť pokračovať v nadstavbovom štúdiu
  • absolvent získa výučný list

kvalifikovaný odborník schopný orientovať sa v projektovej dokumentácii, čítať stavebné výkresy, rozlíšiť druhy, vlastnosti a správne použitie stavebných materiálov, použiť správne technologické postupy murovania, betónovania, omietania, zhotovovania obkladov, dlažieb a izolácií – tepelných, zvukových a odolných proti vode, rekonštruovať a prestavovať stavebné objekty

3678 H inštalatér

  • možnosť pokračovať v nadstavbovom štúdiu
  • absolvent získa výučný list

kvalifikovaný odborník, zabezpečuje montáž, údržbu a opravu vodovodných rozvodov, odpadových, plynových, vykurovacích rozvodov a zariadení, klimatizačných zariadení, orientuje sa v technických strojárskych a stavebných výkresoch, ovláda montáž v kotolniach, čerpacích a výmenníkových staniciach, údržbu a opravy vonkajších rozvodných trás inžinierskych sietí miestneho, ústredného a diaľkového charakteru vody, plynu, kúrenia, kanalizácie

3686 F stavebná výroba

  • dvojročný učebný odbor
  • vysvedčenie o záverečnej skúške

kvalifikovaný pomocný stavebný robotník, vykonáva základné odborné technologické činnosti pri realizácii stavieb, používa vhodné stavebné materiály, pracovné náradie a pracovné postupy, uskutočňuje jednoduché stavebné úpravy v požadovanej kvalite, realizuje pomocné technologické postupy murárskych, maliarskych, tesárskych a inštalatérskych technológií, prípravné a dokončovacie stavebné práce