Školský internát

Kontaktná osoba

Mgr. Magdaléna Gašová
zástupca riaditeľa pre výchovu mimo vyučovania

0908 914 076, gasova@sosstavebna.sk

Informácie o Školskom internáte pri  SOŠ stavebnej, Tulipánová 2 v Žiline:

Ubytovacia kapacita školského internátu je 180 lôžok pre 6 výchovných skupín žiakov. V tomto školskom roku je ubytovaných 150 žiakov –  5 výchovných skupín. Ubytovanie je v bunkovom systéme dvojposteľových a trojposteľových izieb so sociálnym zariadením, v  ktorom je sprchový kút, umývadlo a samostatné WC. Počas víkendov žiaci odchádzajú do miesta bydliska.

Na každom poschodí je pre žiakov zriadená kuchynka a spoločenská miestnosť s televízorom, ktorú žiaci využívajú aj ako študovňu. Kuchynka je vybavená chladničkou, mikrovlnnou rúrou, varnou kanvicou a elektrickým varičom. V internáte funguje WIFI sieť. Každý žiak má na chodbe k dispozícií vlastnú skrinku na obuv.

Mesačný poplatok za ubytovanie v školskom internáte je 45,00 €.

Súčasťou internátu je školská jedáleň, ktorá je v prenájme na základe koncesionárskej zmluvy a využívajú ju nielen ubytovaní žiaci, ale i žiaci a zamestnanci školy, obyvatelia a firmy v mestskej časti Žilina – Bôrik.

 

Ceny stravných lístkov pre žiakov: (od 1.9.2023)

raňajky 1,41 €

obed 2,90 €

olovrant a večera 2,75 €

 

Podľa Smernice o platbách v školskom internáte a školskej jedálni termín na čiastočnú úhradu nákladov na ubytovanie aj stravovanie je vopred do 20.dňa kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu , za ktorý sa  príspevok uhrádza.

 

Mesačná úhrada za ubytovanie sa realizuje bezhotovostne na bankový účet číslo: SK17 8180 0000 0070 0048 4537, variabilný symbol 1111 a v poznámke sa uvádza meno a priezvisko žiaka.

Mesačná úhrada za stravovanie sa realizuje bezhotovostne na bankový účet číslo: SK17 8180 0000 0070 0048 4537, variabilný symbol 222 a v poznámke sa uvádza meno a priezvisko žiaka.

 

Stravné lístky budú žiakom na základe platieb vydané od 1. do 25. dňa v každom mesiaci, vždy v pondelok a v stredu v školskej jedálni. Stravovanie (hlavné jedlá – obed a večera) u ubytovaných žiakov v školskom internáte sú v zmysle schváleného školského poriadku povinné, výnimku tvoria len PN žiaci a žiaci na IOV (individuálny odborný výcvik).