Rada školy

Rada školy pracuje v zložení:

predseda – Mgr. Stanislava Kovácsová

zástupca pedagogických zamestnancov – Bc. Marek Briššák

zástupca nepedagogických zamestnancov – Jozef Tomašec

zástupcovia rodičov – Ján Čanecký, Mgr. Želmíra Cingelová, Mgr. Lenka Šimunová      

zástupca žiakov – Jakub Kordiak

zástupcovia za zriaďovateľa – Mgr. Eva Turská, Mgr. Ján Marosz, Ing. Martin Kapitulík, Pavel Tichý