Rada školy

Rada školy  je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v  oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy z pohľadu školskej problematiky.

Činnosť rady školy

Rada školy sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy.

Rada školy

 1. a) Uskutočňuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa školy (alebo školského zariadenia)       
 2. b) navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie riaditeľa školy, predkladá návrh na odvolanie riaditeľa školy alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa školy podľa § 3 ods. 7 písm. b) až e)  a ods. 8 písm. b) a c) zákona 596/2003 Z. z., návrh na odvolanie riaditeľa predkladá vždy s odôvodnením.
 3. c) vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy, k návrhu na zrušenie školy a ku skutočnostiam uvedeným v 5 ods. 7 zákona 596 /2003 Z. z. najmä
 4. k návrhu na počty prijímaných žiakov,
 5. k návrhu na zavedenie študijných a učebných odborov a zameraní, na úpravu v učebných plánoch, a v skladbe vyučovaných voliteľných a nepovinných predmetov a predpokladaných počtov žiakov v týchto predmetoch,
 6. k návrhu školského vzdelávacieho programu,
 7. k návrhu rozpočtu,
 8. k návrhu na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy,
 9. k správe o výchovno–vzdelávacích výsledkoch školy alebo školského zariadenia, jej výsledkoch a podmienkach,
 10. k správe o výsledkoch hospodárenia školy,
 11. ku koncepčnému zámeru rozvoja školy alebo školského zariadenia rozpracovanému najmenej na dva roky,
 12. k informácií o pedagogicko-organizačnom a materiálno–technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu.
 
Zloženie rady školy

Rada školy má 11 členov.

predseda: Mgr. Kovácsová Stanislava

pedagogickí zamestnanci: Bc. Briššák Marek

nepedagogickí zamestnanci: Tomašec Jozef

zástupcovia rodičov: Tichý Pavel, Čanecký Ján, Mgr. Cingelová Želmíra, Mgr. Šimunová Lenka

zástupcovia zriaďovateľa ŽSK: Mgr. Turská Eva, Mgr. Cáder Denis, Čepec Karol

zástupca žiackeho parlamentu: Adame Samuel

 
Spôsob voľby členov rady školy

Voľba zástupcov rodičov do rady školy  sa uskutočňuje tajným hlasovaním rodičov žiakov navštevujúcich školu (na plenárnom zasadnutí).

Voľba zástupcov pedagogických zamestnancov do rady školy  sa uskutočňuje tajným hlasovaním pedagogických zamestnancov školy.

Voľba zástupcov nepedagogických zamestnancov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním nepedagogických zamestnancov školy.

Voľba zástupcu žiakov do rady školy  sa uskutočňuje tajným hlasovaním žiakov strednej školy.

Členovia rady školy  sú volení na štvorročné funkčné obdobie. Členom rady môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.

 

Členstvo v rade školy zaniká

a) uplynutím funkčného obdobia orgánu školskej samosprávy,

b) vzdaním sa členstva,

c) ak člen rady školy vyhrá výberové konanie na miesto riaditeľa školy alebo jeho zástupcu,

d) ak zástupca pedagogických alebo nepedagogických zamestnancov prestane byť zamestnancom školy,

e) ak dieťa zvoleného zástupcu rodičov prestane byť žiakom školy,

f) ak zvolený zástupca žiakov prestane byť žiakom školy,

g) odvolaním zvoleného člena podľa 25 ods. 5 a 6 zákona 596/2003 Z. z.,

h) odvolaním delegovaného člena, ktorý je zástupcom obecného zastupiteľstva, samosprávneho kraja, okresného úradu,  ktorí boli do rady školy delegovaní,

i) obmedzením alebo pozbavením člena spôsobilosti na právne úkony,

j) smrťou člena alebo jeho vyhlásením za mŕtveho.

 

Práva a povinnosti člena rady školy

Člen má právo:

a) voliť a byť volený ,

b) navrhovať kandidátov na funkciu predsedu rady školy,

c) byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania rady školy a slobodne sa k nim vyjadrovať,

d) hlasovať ku všetkým uzneseniam rady školy,

e) predkladať na rokovanie rady školy vlastné námety prípadne materiály.

Člen rady školy  je povinný sa zúčastňovať jej zasadnutí. Neúčasť na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach sa hodnotí ako nezáujem o výkon funkcie a neplnenie povinností člena rady školy podľa tohto štatútu.

Ak člen rady školy stratí dôveru alebo nekoná v súlade so záujmami skupiny, ktorá ho zvolila do rady školy, písomne oznámi riaditeľovi školy stratu dôvery tomuto členovi a vyzve ho na jeho výmenu. Riaditeľ potom koná až na pokyn zriaďovateľa.

Člen rady školy  je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov chránených všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 

Povinnosti predsedu rady školy

Predseda rady školy  je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť rady školy a koná v jej mene. Rozhoduje o všetkých záležitostiach rady školy, ak nie sú zákonom, štatútom vyhradené do pôsobnosti iných orgánov.

Za predsedu rady školy  môže byť zvolená fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.

Predseda rady školy  zvoláva, pripravuje a riadi schôdze rady školy.