Voľné pracovné miesta

•  žiadosť o prijatie do zamestnania
• profesijný životopis
• kópie dokladov o vzdelaní a profesijnom rozvoji
• potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (telesná a duševná
   spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti)
• súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre
   potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z.
   o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
   zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle nariadenia
   Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679/ GDPR.