Externé štúdium – 3659 L stavebníctvo

I.NA

Individuálny učebný plán

Slovenský jazyk a literatúra

Anglický jazyk a Konverzácia v anglickom jazyku

Matematika

Fyzika

Dejepis

Občianska náuka

Ekonomika a podnikanie

Právna náuka v praxi

Geodézia

Konštrukčné cvičenia (prílohy: návrh schodiska, pôdorys, zadanie 2)

Príprava a realizácia stavieb

Stavebná technológia

Stavebná mechanika

Odborná prax

II.NC

Individuálny učebný plán

Slovenský jazyk a literatúra

Anglický jazyk a Konverzácia v anglickom jazyku

Matematika

Fyzika

Dejepis

Občianska náuka

Ekonomika a podnikanie

Právna náuka v praxi

Informatika

Konštrukčné cvičenia

Príprava a realizácia stavieb

Stavebná technológia

Stavebná mechanika

Odborná prax

Triedny učiteľ

Ing. Ján Kováč, kovac@sosstavebna.sk 

Triedny učiteľ

Mgr. Stanislava Kovácsová, kovacsova@sosstavebna.sk