História

Naša škola je spojená s bývalým materským podnikom Váhostav Žilina. Vedenie národného podniku Váhostav už od samých začiatkov existencie podniku venovalo mimoriadnu pozornosť výchove dobre a všestranne pripravených odborníkov. Systematickú výchovu žiakov a učňov začal podnik zabezpečovať už v roku 1958 s počiatočným stavom 12 žiakov.

V roku 1960 sa pristúpilo k sústreďovaniu žiakov podľa učebných odborov – preto sa tento rok právom považuje za rok vzniku nášho zariadenia pre výchovu učňovského dorastu. O rok neskôr, v roku 1961 bolo zriadené učňovské stredisko v Lipovci. V roku 1962 sa učňovské stredisko premiestnilo do Horného Hričova. V tomto období dochádza k prudkému rastu učňov, a tak od 1. septembra 1963 – po prekročení počtu 200 učňov – sa prikročilo ku komplexnému zabezpečovaniu výchovy a vzdelávania vo vlastnom odbornom učilišti v mestskej časti Žilina – Bôrik.

Dôvodov pre vznik odborného učilišťa bolo niekoľko. Prvý dôvod bol, že z úzkej špecializácie na výstavbu veľkých vodných diel podnik prešiel i na priemyselnú výstavbu, z čoho vyplynuli nároky na odborníkov rôznych stavebných remesiel. Iné stavebné organizácie postupne odmietali uzatvárať na PSV práce zmluvy a preto podnik musel riešiť túto situáciu zariadením vlastnej pomocnej stavebnej výroby, pre ktorú bolo treba zabezpečiť trvalý príliv mladých odborníkov stavebno – montážnych remesiel. 

Ďalším dôvodom pre vytvorenie vlastného učilišťa bolo i postupné starnutie stabilizovaných pracovníkov, čím nastával nepriaznivý vývoj vo vekovej skladbe zamestnancov.

V období existencie odborného učilišťa v Hornom Hričove (1962 – 1968) bola komplexná výchova učňov zabezpečovaná v provizórnych priestoroch, ktoré predtým slúžili pri výstavbe hričovského vodného diela. V tom čase sa začína výstavba moderného areálu na Bôriku. Výstavba bola ukončená v roku 1968 a v tom istom roku začala aj výuka v nových priestoroch.

Fotografia našej školy je zo sedemdesiatych rokov 20. storočia. Je to pôvodná budova, nazývaná stará škola. V tejto prvej etape výstavby bola okrem budovy starej školy, telocvične a šatne postavená aj jedáleň a internát pre žiakov prichádzajúcich takmer z celého Slovenska. Už v tomto období sa na našej škole vzdelávali žiaci a učni nielen v 3-ročných odboroch, ale bolo im umožnené aj maturitné štúdium, tzv. stredná škola pre pracujúcich, ktorá fungovala ako večerné štúdium popri zamestnaní.

Fotografia pedagogického zboru z roku 1975.

V roku 1978 bolo naše učilište v rámci prestavby učňovského školstva začlenené do siete stredných odborných učilíšť a postupne sa začalo so zavádzaním výuky v novo koncipovaných učebných odboroch.

Na týchto snímkach vidíme na ľavej strane budovu školskej jedálne a na obrázku vpravo je 7-podlažná budova internátu.

Avšak ani tieto priestory nestačili, a tak na konci 70. rokov 20. storočia začína na našej škole opäť čulý stavebný ruch. V tejto druhej etape, ak ju tak môžeme nazvať, je postavená druhá školská budova – nová škola, ktorá bola otvorená v novembri 1980, ďalej veľká a priestranná aula, vrátnica, bufet, kancelárske a administratívne priestory. Nesmieme zabudnúť ani na bezpečnosť, pretože v budove pod vrátnicou a aulou vznikol veľký CO kryt.

Na snímke sú výkopové práce pre základy administratívnej budovy, auly a vrátnice.

Od roku 1977 nadviazala naša škola na medzinárodnú spoluprácu s mestom Weimar v Nemecku a v roku 1978 s mestom Nanterre vo Francúzsku.

Na týchto snímkach vidíme stavbu tzv. pergol, čiže prepojovacích chodieb medzi budovami starej a novej školy a telocvičňou.

Do roku 2004 bola odborná výchova učňov zabezpečovaná v učňovských dielňach v Marčeku. Po zlúčení škôl sa učňovské dielne presunuli na Bánovskú cestu 9 v Žiline.

Od roku 1960 do roku 1970 bol riaditeľom učilišťa Mgr. Ivan Veselovský. Od roku 1970 do roku 1995 pán Viktor Čuboň a od roku 1995 do roku 2009 Ing. Jozef Pistl.

V súčasnosti vedie Strednú odbornú školu stavebnú Ing. Josef Ilčík, PhD.

V školskom roku 2004/2005 došlo k zlúčeniu Stredného odborného učilišťa Žilina-Bytčica so Stredným odborným učilišťom Žilina-Bôrik.

Od 1.9.2009 vznikla Stredná odborná škola stavebná na Tulipánovej ulici č. 2 v Žiline.