Dokumenty školy, prihlášky a tlačivá

Školský poriadok je vypracovaný SOŠ stavebnou, Tulipánová 2, Žilina a jeho sťahovanie, rozširovanie, rozmnožovanie inými osobami a subjektami je protiprávne. Slúži len pre potreby žiakov, ich rodičov a zákonných zástupcov žiakov SOŠ stavebnej v Žiline.

  • Školské vzdelávacie programy
  • Rôzne žiadosti, prihlášky a tlačivá
  • Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského zariadenia
  • Výkaz k správe o hospodárení
  • Zámer priameho nájmu majetku Žilinského samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy stavebnej
  • Informácia o zadávaní podlimitnej koncesie o prevádzkovaní stravovacej jednotky školy