Individuálny odborný výcvik

Kontaktná osoba: Bc. Gabriel Kovács, 0907 331 992, kovacs@sosstavebna.sk
Základné informácie

V rámci praktického vyučovania ponúkame žiakom od 2. ročníka možnosť absolvovať predmet odborný výcvik prostredníctvom individuálneho odborného výcviku (u zamestnávateľov na stavbách a zákazkách).  

Zamestnávateľ musí spĺňať tieto podmienky:

  • predmet činnosti podľa obchodného alebo živnostenského registra identický alebo príbuzný s odborom štúdia, ktorý žiak študuje (napr. pre odbor technik drevostavieb – tesárstvo, stolárstvo)
  • odborne spôsobilý inštruktor – zamestnanec vyučený v odbore štúdia alebo príbuznom odbore štúdia (pozri tabuľku ,,Príbuznosť odborov“ nižšie), preukáže sa príslušným dokladom o vzdelaní
Legislatíva – poznámky

Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania (formou individuálneho odborného výcviku žiakov) je uzatvorená podľa § 42 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  podľa § 5, § 6 a § 8 Zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákona č. 311/2001 Zákonník práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky č. 241/2018 Z. z. Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 65/2015 Z. z. o stredných školách

Dohoda o prevzatí funkcie inštruktora pre zabezpečenie odbornej prípravy žiakov je uzatvorená podľa § 6 odsek 1, písmeno b) a § 22 Zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Informovaný súhlas zákonného zástupcu žiaka/plnoletého žiaka je uzatvorený podľa § 6, bod (3) Zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Príbuznosť odborov

3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby – tesár, stolár, technik drevostavieb
3349 K technik drevostavieb – tesár, stolár, operátor drevárskej a nábytkárskej výroby
3693 K technik energetických zariadení budov – inštalatér, mechanik stavebno-inštalačných zariadení, mechanik silnoprúdových zariadení, elektromechanik – rozvodné zariadenia, elektromechanik – stroje a zariadenia, strojník – vodohospodárske zariadenia, technik vodár vodohospodár, mechanik elektrotechnik
3656 K operátor stavebnej výroby – murár, montér suchých stavieb
2447 K mechanik hasičskej techniky – autoopravár-mechanik, autoopravár-elektrikár, autoopravár-karosár, autoopravár-lakovník, mechanik elektronik – autoelektronika, mechanik opravár-cestné motorové vozidlá, mechanik špecialista automobilovej výroby
3661 H murár – operátor stavebnej výroby, montér suchých stavieb
3678 H inštalatér – mechanik stavebno-inštalačných zariadení, technik energetických zariadení budov

(podľa vyhlášky č. 287/2022 Z.z. Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania)