Praktické vyučovanie

Kontaktná osoba

Bc. Pavol Dubovec
vedúci úseku PV

041 7245 510 – klapka 200, dubovec@sosstavebna.sk

Praktické vyučovanie pre prvé ročníky zabezpečujeme v našich dielňach na Bánovskej ceste v Žiline. 

Od druhého ročníka žiaci učebných aj študijných odborov vykonávajú praktické vyučovanie na pracoviskách fyzických alebo právnických osôb buď skupinovou formou s majstrami odborného výcviku, alebo individuálne u inštruktorov odborného výcviku.

Úsek praktického vyučovania má k dispozícii niekoľko nových či zmodernizovaných dielní – dielňu pre ručné spracovanie dreva a kovov, murársku a inštalatérsku dielňu, dielňu pre obklady a dlažby, inštalatérsku učebňu, kde žiaci môžu reálne skúšať montáž rozvodov vody, kanalizácie a vykurovania s následným odskúšaním funkčnosti a kvality, ďalej elektrotechnické laboratórium a dve moderne vybavené SMART učebne pre odbor technik energetických zariadení budov, mechanik stavebnoinštalačných zariadení a inštalatér, ďalej autoopravárenskú dielňu, stanicu emisnej kontroly a vlastnú zváračskú školu.

V rámci praktického vyučovania sa pre žiakov realizujú aj odborné prezentácie, prednášky a školenia s praktickými ukážkami, ktoré zabezpečujeme v rámci Centra odborného vzdelávania a prípravy pre stavebníctvo.

Ponúkané služby

Zamerané na stavebníctvo

 • stavebné práce, murovanie, omietky 
 • vodoinštalačné a kúrenárske práce
 • zatepľovanie a montáž sadrokartónu
 • tesárske práce, stolárske práce
 • pomocné stavebné práce

Zamerané na automobily

 • emisné kontroly (ek.sosstavebna.sk)
 • príprava automobilov na STK a EK
 • diagnostika automobilov
 • opravy automobilov
 • sezónne prezúvanie automobilov

Zváračská škola

 • základné kurzy podľa STN 050705
 • zaškoľovacie kurzy
 • úradné kurzy podľa ISO 9606
 • periodická obnova certifikátu
 • školenie a preskúšanie zváračov

Odborné špecializované učebne

Elektrotechnické laboratórium
01
Učebňa vykurovania a zdravotechniky
02
Učebňa vykurovania a zdravotechniky
Učebňa pre odbory inštalatér a MSIZ
Učebňa pre odbor murár
Učebňa pre obklady a dlažby
Hala pre drevárske odbory