Teoretické vyučovanie

Kontaktná osoba

Ing. Tibor Slyško
zástupca riaditeľa pre teoretické vyučovanie

041 7634 398 – klapka 200, slysko@sosstavebna.sk

Naša škola je flexibilná a adaptabilná, má postavenie permanentne sa učiacej organizácie, ktorá rieši požiadavky praxe, vzťahy medzi ponukou žiakov ochotných vzdelávať sa a dopytom po absolventoch zo strany zamestnávateľov. Zabezpečuje aktívne učenie sa a rozvoj tvorivých zručností žiakov, u učiteľov a majstrov odbornej výchovy neustále zlepšuje podmienky pre ich prípravu a motivuje ich pre ich ďalší profesijný rozvoj.

Výchovno-vzdelávací proces na teoretickom vyučovaní sa realizuje v dvoch školských budovách  – Stará a Nová škola, ktoré sa nachádzajú na Tulipánovej ulici. Celý areál školy je obklopený krásnou zeleňou a priestranným školským dvorom. Sídli tu aj administratívna budova a školský internát s jedálňou.

V súčasnosti máme úsek teoretického vzdelávania vybavený 7 odbornými učebňami, 16 klasickými triedami, telocvičňou, dvoma posilňovňami, plážovým a workoutovým ihriskom. Novo zrekonštruovaná telocvičňa je vybavená základným športovým, streleckým a gymnastickým náradím, potrebami na loptové športy a floorball.

Odborné učebne sú vybavené počítačmi s pripojením na internet, interaktívnymi tabuľami, dataprojektormi a rôznymi učebnými pomôckami. Postupne vybavujeme aj klasické triedy dataprojektormi.

Vlastníme aj grafické systémy na kreslenie stavebných konštrukcií a striech AutoCAD a TurboCAD, grafické systémy na kreslenie konštrukcií Autodesk Invertor profesional a Mechanical a programy pre oceňovanie stavebných prác.

Pedagogickí zamestnanci majú v každom kabinete k dispozícií internet, počítačovú a tlačiarenskú techniku s možnosťou ďalšieho pripojenia sa cez wifi sieť. Na skvalitnenie vyučovania im slúžia aj notebooky s mobilnými dataprojektormi, klasické triedne knihy sme vymenili za elektronické.

Na teoretickom vyučovaní organizujeme rôzne odborné exkurzie, súťaže, prednášky, preventívne aktivity, lyžiarsky a snoubordingový kurz, Študentskú a Valentínsku kvapku krvi a pod.

Materiálne a technické zabezpečenie úseku teoretického vyučovania zaručuje kvalitné a efektívne vyučovanie všeobecno – vzdelávacích a odborných predmetov, a samozrejme poskytuje priestor aj na aktivity súvisiace s prácou koordinátorov a iné kultúrne, spoločenské a športové podujatia, ktoré sa tu  pravidelne konajú.

Počas prestávok majú žiaci k dispozícii bufet. Stravovať sa môžu v školskej jedálni, ktorá je tiež súčasťou školského areálu. Samozrejmosťou je aj pestrá ponuka aktivít v Záujmových útvaroch.