Výchovný poradca a školskí koordinátori

Výchovný poradca – Mgr. Róbert Brezňan

041 763 7607 – klapka 303, breznan@sosstavebna.sk

Kariérový poradca – Ing. Anna Jarošová

041 763 7607 – klapka 306, jarosova@sosstavebna.sk

Koordinátor prevencie sociálno-patologických javov – PaedDr. Vladimír Fuljer

041 763 7607 – klapka 302, fuljer@sosstavebna.sk

Koordinátor prevencie sociálno-patologických javov na VMV – Mgr. Magdaléna Gašová

041 763 7607 – klapka 400, gasova@sosstavebna.sk

Koordinátor prevencie drogových závislosti – Mgr. Stanislava Kovácsová

041 763 7607 – klapka 302, kovacsova@sosstavebna.sk

Koordinátor environmentálnej výchovy – Mgr. Magdaléna Gašová

041 763 7607 – klapka 400, gasova@sosstavebna.sk