Červené stužky 2023

Každoročne sa žiaci SOŠ stavebnej na Tulipánovej ulici v Žiline a jej zamestnanci zapájajú do celoslovenskej kampane Červené stužky, ktorá je súčasťou verejnej kampane boja proti HIV/AIDS. Kampaň Červené stužky je podporená MŠVVaŠ SR v rámci rozvojového projektu Zdravie a bezpečnosť v školách.

Tento rok sa uskutočnil už 17. ročník. Kampaň býva podporená nosením červených stužiek, ktoré vyjadrujú solidaritu v boji proti chorobe AIDS. Červená farba bola vybratá ako symbol krvi a života.

1.decembra žiaci II.A rozdávali červené stužky v priestoroch školy za aktívnej účasti žiakov a pedagógov. Pripravili sme aj nástenku, ktorá propagovala význam kampane Červené stužky a besedovali sme na tému duševné zdravie a závislosti a obchodovanie s ľuďmi. Prvý krát sme zorganizovali aj športové podujatie – futsalový turnaj tried. 1. decembra sme sa na MÚ Žilina zúčastnili na celoslovenskej konferencii.

Všetkým žiakom, pedagogickým aj nepedagogickým zamestnancom sa chceme touto cestou srdečne poďakovať za aktívnu účasť a podporenie humanitárnej myšlienky, ktorú predstavujú „Červené stužky“.