Odborná stáž našich zamestnancov v Portugalsku

Naša škola pokračuje aj v školskom roku 2023/2024 v programe Erasmus+ zapojením žiakov a pedagogických zamestnancov do projektu „Skúsenosť a zručnosť – cesta k úspechu“.

Program Erasmus+ v sektore odborného vzdelávania a prípravy umožňuje aj profesionálny rast  zamestnancov. My sme pre našich zamestnancov v tomto projekte volili formu pozorovania – job shadowing. Na konci mesiaca august 2023 sa zúčastnili 10 pedagogickí zamestnanci odbornej stáže v Portugalsku v meste Braga.

Náš partner EduPlus, Lda. vytvoril možnosť navštíviť firmy a strednú odbornú školu v Brage za účelom sledovania spôsobov práce s účastníkmi programu Erasmus+ a zoznámenia sa so vzdelávacím systémom v Portugalsku. Cieľom bol rozvoj profesionálnych kompetencií prostredníctvom participatívneho pozorovania a výmenou osvedčených postupov a skúseností v medzinárodnom prostredí.

Vo firme SICOOL sú oblasťami intervencie klimatizácia a obnoviteľné zdroje energie. Disponujú potrebnými technickými a ľudskými zdrojmi, schopnými reagovať na požiadavky súčasných a budúcich zákazníkov. Do budúcna by firma v rámci spolupráce veľmi rada privítala aj našich žiakov v rámci odbornej praxe cez program Erasmus+.

Firma EDPIND poskytuje inovatívne riešenia v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, vytvára štúdie a dimenzovanie fotovoltaického zariadenia, zaoberá sa logistikou, prepravou a dodávkou materiálu a samozrejme inštaláciou a údržbou.

Escola secundária de Alberto Sampaio  je stredná škola, kde sa vyučujú všeobecné predmety, ako na našich gymnáziách. Taktiež sa zapájajú do programu Erasmus+, s ktorým majú veľmi dobré skúsenosti. Dozvedeli sme sa, ako funguje portugalský systém vzdelávania, na čo pri výučbe kladú dôraz, ale aj s akými problémami sa stretávajú pri výchove mládeže.

Počas mobilitnej aktivity mali možnosť prezentovať našu školu i región zahraničným kolegom, diskutovať a vymieňať si poznatky, nadobudnúť nové kontakty pre budúcu medzinárodnú spoluprácu. Okrem toho poznávali kultúru, históriu a tradície Portugalska. Navštívili pamiatky v meste Braga, Barcelos, Póvoa de Varzim, Ofir, Porto, Viana do Castelo, Ponte de Lima a španielske mesto Vigo.

Účasť na mobilitnej aktivite v rámci programu Erasmus + prispela k  ďalšiemu profesionálnemu i osobnostnému rastu našich pedagogických zamestnancov s cieľom inovovať a zvýšiť kvalitu vzdelávania a odbornej prípravy a v neposlednom rade aj k posilneniu občianskej spolupatričnosti v rámci Európy.