Drevári na odbornej stáži v Nemecku

Aby si krajina udržala svoju konkurencieschopnosť, potrebuje pracovnú silu so správnymi profesijnými zručnosťami a teoretickými vedomosťami. Stredná odborná škola stavebná v Žiline vyvíja veľké úsilie s cieľom pripraviť mladých ľudí s kvalitnými zručnosťami, ktoré by zodpovedali potrebám trhu práce a boli po ukončení školy úspešní.

Z toho dôvodu sa aktívne zapája do programov Erasmus+, ktorý dáva možnosť žiakom, ale aj učiteľom a majstrom odbornej výchovy spoznať vzdelávací systém, nové technológie a nové stavebné materiály v iných krajinách Európskej únie.

Jednou zo záverečných etáp projektu  Erasmus+ bol v mesiaci marec 2023 pobyt v Nemecku vo vzdelávacom centre vo Frankfurte/Oder. Zúčastnili sa ho piati študenti z odborov tesár – Mário Cudrák, Pavol Litvík a Martin Vlček (III.G) a technik drevostavieb – Filip BugalaSamuel Turanec (II.D).

Cieľom stáže bolo zdokonaliť si odborné zručnosti v práci s drevom a vytvoriť  modely striech – sedlovej a valbovej. Druháci zhotovili model sedlovej strechy a tretiaci model valbovej strechy.

Na úvod sa žiaci oboznámili s bezpečnosťou práce a s majstrom. Po obdržaní technických výkresov a následnej prezentácii pracovných postupov začali výberom správnych nástrojov a náradia, materiálu, jeho rozmeriavaním, označovaním čapov a dlabov. Po spojení všetkých požadovaných prvkov označili a vyvŕtali diery na drevené kolíky, ktoré si sami zhotovili. 

Technická príprava zahŕňala aj výpočty pomocou Pytagorovej vety a rysovanie, k čomu bolo potrebné zopakovať si matematiku. Po príprave začali zhotovovať jednotlivé prvky – pomúrnicu, stĺpiky, vrcholovú väznicu, krokvy a drevené kolíky. K dispozícii mali aj PC s prezentáciou v programe Auto CAD.

Obidve skupiny si vytvorili technickú dokumentáciu aj s výpočtom materiálu pre jednotlivé modely. V strojovni si narezali materiál podľa požadovaných dĺžok, ohobľovali a pripravili na ďalšiu prácu. Na pomúrniciach robili preplátovania, osedlania krokiev, na väzné trámy  prilepili stĺpiky a položili vrcholovú väznicu. Nasledovalo zhotovenie nárožných krokiev, ich hobľovanie a osadenie. Nakoniec prvky zmontovali a vytvorili učebné pomôcky, ktoré priviezli do školy na Slovensko.

Žiaci si zdokonalili svoje sociálne a odborné kompetencie, pracovali veľmi aktívne a zodpovedne, čím prezentovali SOŠ stavebnú a Slovensko v tom najlepšom slova zmysle. Boli veľmi kladne hodnotení nielen zo strany majstra, ale aj zo strany riaditeľky Karin Petrie a celého vedenia vzdelávacieho centra. Absolvovali aj kultúrne a športové aktivity. Disponovať vhodnými a kvalitnými profesionálnymi zručnosťami dáva absolventom v budúcnosti možnosť ľahšie sa prispôsobiť zmenám na trhu práce a byť v živote úspešným.