Súťaž Greenfluenceri a energia 2022/2023

Projekt k súťaži „Greenfluenceri a energia“ usporiadanej pre školský rok 2022/2023 neziskovou organizáciou Ekofond SPP v rámci vzdelávacieho programu Ekofond SPP pre budúcnosť.

1. Identifikácia súťažiaceho
Škola/školské zariadenie: Stredná odborná škola stavebná
Adresa: Tulipánová 2 Mesto: 011 62 Žilina

E-mailová adresa školy:

E-mailová adresa koordinátora:

sekretariat@sosstavebna.sk

taraba@sosstavebna.sk

Tel. kontakt školy:

Tel. kontakt koordinátora:

+421 41 7637607

+421 911797379

IČO: 00893226 DIČ: 2020642448
Bankové spojenie: Štátna pokladnica IBAN účtu žiadateľa: SK 1781800000007000484537
Štatutárny zástupca: Ing. Josef Ilčík, PhD. Koordinátor projektu: Ing. Mgr. Miloš Taraba
Členovia projektového tímu: Timotej Jurek, Marek Pekar, Lukáš Pilko
Názov projektu: Výroba a kumulovanie elektrickej energie z mechanickej práce žiakov v posilňovni a následné efektívne využitia nakumulovanej elektrickej energie v našom školskom zariadení.
Podporovaná aktivita: Aktivizácia žiakov pod vedením koordinátora projektu, smerujúca k identifikácii problémov a problematických situácií z oblasti ochrany životného prostredia, výroby, prenosu a efektívneho využitia rôznych zdrojov energie.
Predpokladaný rozpočet projektu: 530,- €
2. Charakteristika súčasného stavu

Zväčšujúci sa počet posilňovní či fitness centier a zvýšený záujem o šport nielen na Slovensku, ale aj po celom svete nás priviedlo k myšlienke, ako efektívne využiť energiu vynaloženú návštevníkmi týchto zariadení na cvičenie. V našej škole sa tiež nachádza moderná, dobre vybavená posilňovňa. Vyťaženosť posilňovne a strojov v nej je veľmi veľká a energia, ktorú žiaci musia vynaložiť pri cvičení, nie je žiadnym spôsobom zužitkovaná. Preto je našim plánom túto vynaloženú energiu využiť na výrobu elektrickej energie, ktorú by žiaci ďalej v posilňovni využili napríklad na dobíjanie mobilných telefónov, osvetlenie priestorov posilňovne, prípadne spotrebovali vyrobenú elektrickú energiu iným užitočným spôsobom.

3. Ciele projektu

Hlavný cieľ projektu:
Cieľom projektu je prebudiť a zvýšiť záujem nielen žiakov zapojených do projektu, ale aj všetkých žiakov školy a mediálne oslovených sledovateľov k riešeniu problémov v oblasti zelených energií, ochrany životného prostredia, neustáleho zvyšovania spotreby a cien energií. Cieľom je tiež poukázať na to, že aj takýmto jednoduchým a ľahko dostupným spôsobom si dokážeme vyrobiť elektrickú energiu, chrániť tým životné prostredie, ušetriť finančné prostriedky a zvýšiť záujem žiakov o odborné predmety.

Špecifické ciele projektu:
– podporiť záujem žiakov o odborné predmety hlavne z oblasti elektrotechniky, cvičenie v posilňovni a zvýšenie ich fyzickej zdatnosti,
– šíriť osvetu medzi žiakmi a pomocou sociálnych sietí aj v širokej verejnosti, že aj vykonávanie športových aktivít môže viesť k zlepšeniu životného prostredia,
– aktívne zapojiť žiakov do športového diania, viesť ich k zdravému životnému štýlu a spojiť tak príjemné s užitočným,
– motivovať žiakov nenásilnou a zábavnou formou prispieť k zlepšeniu životného prostredia
– podporiť sociálnu interakciu žiakov

4. Očakávaný dopad projektu

Pri úspešnosti projektu sa v edukačnom procese predpokladá zvýšený záujem žiakov o odborné elektrotechnické predmety, ako aj zvýšenú návštevnosť žiakov v posilňovni počas mimoškolských aktivít a zlepšenie ich fyzickej kondície. Zároveň by mal projekt garantovať aj určitú úsporu školy pri spotrebe energií, zníženie uhlíkovej stopy a ochranu životného prostredia. Ďalej očakávame, že táto myšlienka sa ujme aj v spoločnosti a nájde sa firma, ktorá bude tento projekt realizovať po celom Slovensku a možno aj za hranicami nášho štátu, čím by sa prispelo ku globálnej ochrane životného prostredia.

5. Charakteristika projektu

1. Fáza: január 2023

Medializovať zamýšľaný projekt na sociálnych sieťach, na základe kooperácie s oslovenými odborníkmi a influencermi nakresliť konštrukčný plán, el. obvod projektu, vytipovanie a zakúpenie vhodných komponentov pre bezchybné fungovanie projektu. Výber vhodného posilňovacieho stroja pomocou dotazníka vyťaženosti strojov v posilňovni a konštrukčných predpokladov, kontrola všetkých položiek, kontrola splnenia zadaných úloh a príprava na realizáciu projektu.

Komponenty potrebné na spustenie druhej fázy:
• Solárny regulátor SOLARFAM PWM 12-24V 30A 1 ks
• Vodič medený 20 m
• Akumulátor BANNER ENERGY BULL 12V 180AH 1 ks
• Dynamo 12V 1 ks
• Polykarbonát číry 2 mm 2 m²
• Lepidlo Acrifix 192 1 ks
• Napájací modul, step-down menič 12-24V na 5V/5A 4 ks
• LED osvetlenie 2 ks

2. Fáza: február – apríl 2023
Druhá fáza je zameraná na samotnú realizáciu projektu, čo spočíva v montáži a zapojení komponentov, za pomoci zúčastnených osôb, oslovených odborníkov, influencerov spustiť projekt, testovať a odstrániť prípadné chyby a nedostatky. Po odstránení zistených nedostatkov slávnostne aj online na sociálnych sieťach spustiť plánovaný projekt.

3. Fáza: máj 2023
Cieľom tretej fázy je vyhodnotenie, ukončenie a odovzdanie projektu škole na každodenné užívanie.

6. Harmonogram konkrétnych aktivít
  1. Medializácia projektuNa sociálnych sieťach medializovať projekt tak, aby oslovil čo najviac, influencerov, odborníkov, amatérskych nadšencov prípadne firiemJanuár 2023 – Koordinátor s tímom
  2. Nakresliť plán a el. obvod projektuPo konzultácii s odborníkmi narysovať konštrukčný plán projektu, montážny postup a elektrickú schému zapojenia všetkých komponentovJanuár 2023 – Koordinátor s tímom a oslovení odborníci
  3. Výber posilňovacieho zariadeniaNa základe konštrukcie a dotazníka na vyťaženosť posilňovacích strojov vybrať vhodný stroj na realizáciu projektuJanuár 2023 – Koordinátor a žiaci SOŠ stavebnej
  4. Vytipovania a zakúpenie vhodných komponentovPo konzultácii s odborníkmi nakúpiť vhodné súčiastky a komponentyJanuár 2023 – Koordinátor s tímom a oslovení odborníci
  5. Realizácia projektuPodľa el. schémy, konštrukčného a montážneho plánu zmontovať a zapojiť komponentyFebruár a Marec 2023 – Koordinátor s tímom
  6. Testovanie projektuKontrola správneho zapojenia a meranie funkčnostiApríl 2023 – Koordinátor s tímom
  7. Prípadné korekcie a odstránenie chýbPo konzultácii s odborníkmi aplikovať konštrukčné a technické úpravyApríl 2023 – Koordinátor s tímom a oslovení odborníci 
  8. Oficiálne spustenie projektuPo konečných úpravách spustenie, mediálna a praktická prezentácia projektuMáj 2023 – Koordinátor s tímom, vedenie a žiaci SOŠ stavebnej a zástupcovia n.o. Ekofond SPP
  9. Ukončenie projektuVyhodnotenie úspešnosti projektuMáj 2023 – Koordinátor s tímom, vedenie SOŠ stavebnej  a zástupcovia n.o. Ekofond SPP
7. Hodnotenie projektu

– hodnotenie komisie zriadenej organizátorom súťaže
– hodnotenie vedením školy
– hodnotenie učiteľmi odborných predmetov
– spätnou väzbou od oslovených odborníkov, influencerov, žiakov a učiteľov
– hodnotenie ostatných účastníkov súťaže

8. Zabezpečenie medializácie projektu

– Medializácia prostredníctvom webovej stránky školy a všetkých sociálnych sietí, tiež sociálnych sieťach na ktorých má škola účet,
– prostredníctvom regionálnych printových médií, v ktorých škola inzeruje a propaguje svoje aktivity,
– propagácia v areáli školy (vstupný vestibul, nástenky, telocvičňa, internát).

9. Rozpočet projektu

Podrobný komentár k rozpočtu:

Finančné prostriedky budú použité na zakúpenie nasledovných položiek:

Solárny regulátor SOLARFAM PWM 12-24V 30A  – 1 ks – 40,- €
Vodič medený 20 m – 30,- €
Akumulátor BANNER ENERGY BULL 12V 180AH – 1 ks – 250,- €
Dynamo 12V – 1 ks – 80,- €
Polykarbonát číry 2 mm – 2 m² – 50,- €
Lepidlo Acrifix 192 – 1 ks – 10,- €
LED osvetlenie 5 m – 2 ks – 50,- €
Napájací modul, step-down menič 12-24V na 5V/5A – 4 ks – 20,- €
Spolu 530,- €