Hviezdoslavov Kubín 2022

Dňa  24. marca 2022 sa po ročnej odmlke konalo školské kolo recitačnej súťaže ,,HVIEZDOSLAVOV KUBÍN.“ Hviezdoslavov Kubín je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v oblasti umeleckého prednesu na Slovensku. Cieľom súťaže je prezentovať a konfrontovať súčasnú interpretačnú tvorbu v oblasti umeleckého prednesu jednotlivcov a kolektívov, hlbšie spoznávať literárne hodnoty, rozširovať a prehlbovať v súťažiacich literárne poznanie, tvorivosť, kultivovať ich jazyk, reč, zmysel pre rytmus a pestovať vzťah k slovu ako kultúrnej a umeleckej hodnote.

Súťažilo sa v prednese poézie a prózy, ktorej sa zúčastnili žiaci študijných odborov 1. a 2. ročníkov. Porota bola zložená z učiteliek D. Jakubesovej, N. Šamajovej a S. Kovácsovej.

Žiaci sa svedomito pripravovali a porota nakoniec rozhodla o jednotlivých umiestneniach nasledovne:

  1. miesto – Matúš Čička (I.B)
  2. miesto – Kristína Sventeková (II.A)
  3. miesto – Lukáš Pilko (II.C)

Na záver členovia poroty poďakovali všetkým zúčastneným žiakom za prezentáciu triedy a víťazom zablahoželali k ich úspešnému umiestneniu a potešili ich cenami. Samozrejme, že sme drobnosťou ocenili aj ostatných zúčastnených. ĎAKUJEME!