Odborná exkurzia – MH Teplárenský holding, a.s., závod Žilina

V mesiaci apríl sa žiaci z triedy III.C (študijný odbor TEZB) spolu s učiteľmi odborných predmetov Vladimírom Fuljerom a Katarínou Kudlovou zúčastnili odbornej exkurzie v spoločnosti MH Teplárenský holding, a.s., závod Žilina (predtým Žilinská teplárenská, a. s.), ktorá je dominantným producentom tepelnej a elektrickej energie v meste Žilina a najbližšom okolí. Patrí medzi najstabilnejšie spoločnosti v regióne a najekologickejšie teplárne v našej krajine.

Odbornú prehliadku nám zabezpečili zamestnanci firmy – Ing. Matúš Babčanec, vedúci prevádzky zdroja výroby tepla a Matúš Sirocký, špecialista energetickej efektívnosti. Žiaci mali možnosť prejsť a vidieť celý výrobný proces energetického hospodárstva a kogeneračnej jednotky. Osobne sme videli zariadenia kotlov na tuhé palivo a plyn, uhoľné mlyny, vodné čerpadlá, elektrostatické odlučovače popolčeka, úpravovňu vody, parný kotol, rozdeľovače, turbínovú halu, generátorovú kobku elektrického prúdu a rozvodňu elektrickej energie s transformátormi. Žiaci z danej exkurzie následne vypracujú odborný referát, ktorý budú prezentovať pred spolužiakmi v triede.

Touto cestou chceme veľmi pekne poďakovať za cenné informácie, ktoré naši žiaci určite využijú v ďalšom štúdiu a pri budúcoročnej maturitnej skúške. Žiakom ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.