Odborná exkurzia – Múzeum SNP, Banská Bystrica

V mesiaci jún sa žiaci II. B (mechanik hasičskej techniky) a II.C (technik energetických zariadení budov) zúčastnili odbornej exkurzie s názvom „Slovensko v protifašistickom hnutí odporu Európy v rokoch 1939-1945“ v priestoroch múzea SNP v Banskej Bystrici, kde expozícia prezentuje rozhodujúce politické, vojenské a spoločenské udalosti histórie Slovenska v kontexte s dejinami Európy v rokoch 1918-1948. Je tematicky, obsahovo aj materiálovo najrozsiahlejšou expozíciou Múzea SNP.

Expozícia je rozdelená do trinástich tematických celkov, z ktorých každý prezentuje inú kapitolu historického vývoja slovenských a svetových dejín. Súčasťou každého celku sú panely obsahujúce stručné historické zhrnutie a mapky názorne zobrazujúce dané obdobie, počítače s databázou autentických fotografií, ktoré sa viažu k jednotlivým dejinným obdobiam, so stručnými popismi v slovenskom, anglickom a ruskom jazyku, rovnako ako aj krátke autentické dokumentárne filmy, ktoré je možné spustiť na plazmových obrazovkách.

Všetky fotografické a filmové informácie umocňujú dobové trojrozmerné predmety umiestnené v jednotlivých vitrínach. Súčasťou expozície sú aj dva krátke videoprogramy. Ide o otvorený digitálny systém prezentácie historických poznatkov, ktorý umožňuje dopĺňať do pamäte počítačov výsledky najnovšieho historického výskumu, a tým ich prezentovať pružne, krátko po spracovaní, bez toho, aby sa narušila formálna stránka stálej expozície. Práve vďaka tejto interaktívnej forme prezentácie obsahu,  s využitím výpočtovej techniky a elektroniky, sa radí medzi najmodernejšie expozície v Európe.

Každoročne túto odbornú exkurziu organizujeme práve preto, aby sme si pripomenuli časť z histórie II. svetovej vojny, odohrávajúcej sa na našom území. Žiakom sa exkurzia veľmi páčila a ďakujeme im za vzornú reprezentáciu školy.