Odborná exkurzia – Vodné dielo Gabčíkovo

Dňa 17. mája 2023 sa žiaci II.D, III.B, I.NA, III.A a IV.A zúčastnili odbornej exkurzie na Vodné dielo Gabčíkovo. O 7.00 hod. ráno sme vyštartovali autobusom smer južné Slovensko. Zúčastnilo sa 47 žiakov a 3 vyučujúci.

VE Gabčíkovo je vybudovaná na hraničnej rieke Dunaj a svojou výrobou elektriny je našou najväčšou vodnou elektrárňou. Patrí do kategórie akumulačno-kanálových vodných elektrární. Vo vodnej elektrárni je inštalovaných spolu 8 agregátov s výkonom po 90 MW, z toho zo 6 je výkon vyvedený cez zapúzdrenú rozvodňu 400 kV, z ktorej vývody sú vyvedené aj do Maďarska. V súčasnosti produkuje približne desatinu elektriny spotrebovanej na Slovensku. Pri VE sú aj plavebné komory medzinárodnej plavebnej cesty Rýn-Mohan-Dunaj, pretože prívodný kanál k VE tvorí aj časť tejto medzinárodnej plavebnej cesty.

Počas celej exkurzie nás sprevádzal zamestnanec š.p. Vodohospodárska výstavba, ktorý nám popísal prevádzku vodného diela. Venoval sa aj jeho histórii s uvedením, že najskôr bolo budované ako Sústava vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros. Z dôvodu, že maďarská strana zastavila práce, bolo do prevádzky uvedené len VD Gabčíkovo so stupňom Čunovo, ktorý bol vybudovaný ako náhrada za VD Nagymaros. Poukázal tiež na význam VD, ktorým je najmä výroba elektrickej energie, zabránenie záplavám, zlepšenie plavebných pomerov. Športovo – rekreačnú funkciu napĺňa dielo areálom Divoká voda v Čunove.

Ako bonus sme mali plavbu loďou Morava cez VD. Túto plavbu vyhrali naši žiaci v súťaži Bezpečné dni v práci 2022. Počas exkurzie nás síce sprevádzal vietor a dážď, ale dobrá nálada a úsmev na tvári nás neopustil! Ďakujeme žiakom za pohodový priebeh a vzornú reprezentáciu školy.

Exkurzia splnila svoj cieľ. Umožnila žiakom aj učiteľom na vlastné oči vidieť najväčšie vodné dielo na Dunaji a zároveň jeden z najväčších vodohospodárskych projektov v Európe. Exkurziu sme ukončili návratom do Žiliny o 18.00 hod.