Odborná stáž našich učiteľov v nemeckom Cottbuse

V poslednom týždni mesiaca máj 2018 sa učitelia odborných predmetov a majstri odbornej výchovy zúčastnili v rámci projektu Erasmus+ stáže v nemeckom meste Cottbus. Pobyt nám umožnil oboznámiť sa s fungovaním duálneho vzdelávania v Nemecku, praktickou výučbou v Odbornom vzdelávacom centre a exkurziami zameranými na obnoviteľné a neobnoviteľné energetické hospodárstvo.

Všetky vzdelávacie aktivity a workshopy zastrešovalo vzdelávacie Odborné centrum, do ktorého prichádzajú žiaci na odbornú praktickú prípravu. Duálny systém vzdelávania v Nemecku je rozdelený medzi školu, zastrešujúcu teoretické vzdelávanie, Odborné vzdelávacie centrum a samotné podniky a firmy, s ktorými žiaci uzatvoria zmluvu ešte pred samotným začiatkom svojho vzdelávania vo zvolenej profesii. Žiaci majú možnosť absolvovať prípravu a ukončiť ju odbornou skúškou po 2,3 alebo 4 rokoch v závislosti od stupňa zručnosti a dosiahnutých vzdelávacích výsledkov, ale i odporúčania samotného zamestnávateľa.

Žiaci už počas prípravy na svoje budúce povolanie dostávajú ,,slušné“ vreckové, ktoré je v 3. a 4. roku prípravy vyššie ako plat učiteľa či majstra odborného výcviku na Slovensku. Zároveň  majú zabezpečenú stravu, ubytovanie a pracovné oblečenie. Umožňuje im to tzv. sociálna pokladňa odborného vzdelávania, do ktorej musí prispieť každý zamestnávateľ, firma, či podnikateľ sumou 2,1% z ročného obratu. Takto je zabezpečené financovanie duálneho systému vzdelávania, ktoré sme v SR po roku 1989 žiaľ zničili, a ktoré sa teraz opätovne snažíme obnoviť.

Spoznali sme vzdelávací proces v odbornej škole Oberstufezentrum Gallinchen. Žiaci tu majú možnosť zoznámiť sa a názorne vidieť všetky technológie pre sanitu, kúrenie a klimatizáciu budovy. V druhom meste Forst- Lausitz sme navštívili centrum pre odborný výcvik v odbore inštalatér a technik energetických zariadení budov. Stredisko je vďaka sponzorským firmám vybavené množstvom najmodernejších zariadení – kotle najrozličnejších typov, tepelné čerpadlá, solárne systémy, rekuperačný systém, využitie dažďovej vody. To všetko samotní žiaci môžu rozoberať, skladať, zisťovať učiteľom simulované chyby v systéme a aj ich odstraňovať. Týmto spôsobom získavajú špeciálne odborné zručnosti na veľmi dobrej úrovni.

Samotné okolie mesta Cottbus má bohaté náleziská hnedého uhlia, ktoré sa ťaží povrchovými rýpadlami. Keďže Nemecko je známe svojou nekompromisnou politikou k ochrane a tvorbe životného prostredia, veľmi nás oslovila prehliadka najmodernejšieho priemyselného komplexu spoločnosti LEAG vo Schwarze Pumpe, kde sme absolvovali odborný výklad a prehliadku areálu.

Elektrárenský komplex  je príkladom, že ťažba a energetické zhodnotenie hnedého uhlia sa dá robiť s veľkým ohľadom k životnému prostrediu. Hnedé uhlie sa melie na prach, ktoré sa následne energeticky zhodnotí horením, avšak splodiny horenia sa komínom neodvádzajú do ovzdušia, ale miešajú sa s vápenným a sadrovcovým prachom, pričom po prepálení sa mení na sadru. Tá následne putuje do priemyselného komplexu na výrobu sadrokartónových dosák. Takto na  základe nových technológií šetrných k životnému prostrediu je spaľovanie s nízkymi emisiami NOx, odsírenie spalín a odstraňovanie prachu pomocou e-filtrov.

Hoci procesy elektrárne sú zložitejšie na technické vybavenie komplexu, spoločnosť Schwarze Pumpe bola jednou z prvých elektrární na báze hnedého uhlia na dosiahnutie účinnosti 40%. To znamená, že z jedného kilogramu hnedého uhlia sa teraz dá získať viac energie.

V okolí Cottbusu sa rozprestieral aj jeden z najväčších výcvikových priestorov v Nemecku a keďže pôda je kontaminovaná strelivom, či ropnými látkami a nie je vhodná na poľnohospodárske využite, i tu sme mali možnosť obdivovať šikovnosť nemeckých firiem, ktoré daný priestor po vyčistení využili na osadenie takmer 400 000 fotovoltaických panelov, vďaka ktorým vznikla obrovská fotovoltaická elektráreň, vyrážajúca svojou veľkosťou a inštalovaným výkonom dych. V meste Cottbus sa nachádza i technická univerzita s jednou z najmodernejších odborných knižníc, sídliacou v modernej presklenej budove, kde sme sa zúčastnili odbornej exkurzie.

Samozrejme, že okrem odborného vzdelávania sa sme mali možnosť spoznať i samotné mesto Cottbus, jeho históriu, ako i  prírodný skvost v prírodnom parku Spreewald, kde sme sa plavili takmer 2 hodiny v kanoe, z ktorého sme obdivovali krásy prírody.

Na záver chceme poďakovať, že sme sa mohli zúčastniť odbornej stáže, rozšíriť svoje vedomosti, a na vlastné oči sa presvedčiť, že keď sa chce, duálne vzdelávanie je možné a je prínosom pre samotných žiakov, ako i ekonomiku a priemysel štátu. Osobitné poďakovanie patrí našej kolegyni Janke Oravcovej, našej úspešnej predkladateľke projektov a  koordinátorke medzinárodných projektov školy.