Pokračovanie projektu Erasmus+ Strategické partnerstvo „Smart school in restoration and construction industry“

Stredná odborná škola stavebná na Tulipánovej ulici v Žiline v školskom roku 2022/2023 pokračuje v  spolupráci  s partnerskými školami z Litvy a Lotyšska  v rámci projektu Erasmus+ Strategické partnerstvo „Smart school in restoration and construction industry“ (No. 2020-1-LV01-KA226-VET-094520). Cieľom projektu Strategické partnerstvo IO2 je vytvorenie digitálnych učebných materiálov v rámci odborných predmetov pre dištančnú alebo zmiešanú výučbu, ktoré si všetci partneri budú môcť medzi sebou zdieľať.

V novembri 2022 a v januári 2023 sa uskutočnili online stretnutia projektových manažérov a koordinátorov, na ktorých partnerské školy prezentovali proces prípravy  a tvorby virtuálnych vzdelávacích materiálov. Z dôvodu časovej a technickej náročnosti tvorby digitálnych materiálov informovala projektová manažérka Lelde Šantare o predĺžení projektu do 30.06.2023.

Termín, dokedy majú byť všetky materiály dokončené a publikované na online platformách je stanovený na 28.02.2023. Na konci februára sa uskutoční online stretnutie, na ktorom každá partnerská škola bude prezentovať svoje vytvorené virtuálne materiály. Zároveň každá škola zrealizuje a vyhodnotí prieskum týkajúci sa tvorby a implementácie virtuálnych materiálov.

Na  tvorbe materiálov pracujú traja naši učitelia odborných predmetov a jeden majster odbornej výchovy. Na pravidelných pracovných stretnutiach konzultujú svoj postup pri tvorbe materiálov s projektovým koordinátorom, manažérom a administrátorom. Vypracovali podrobný scenár tvorby učebných materiálov, ktorý zahŕňa počet vyučovacích hodín, témy a podtémy a výber digitálnych nástrojov. Následne učitelia konzultovali témy s predmetovou komisiou odborných predmetov na zasadnutí PKS.

Online vzdelávacie materiály sú tvorené pre tri témy odborného predmetu Technológia pre odbory Technik energetických zariadení budov a inštalatér. Sú to témy: Príprava TUV využitím solárnych systémov, Zónová regulácia podlahového vykurovania, Podlahové teplovodné vykurovanie. Učitelia tvoria materiály v e-vzdelávacej platforme Edupage, nakoľko má naša škola s týmto systémom dobré skúsenosti. Pri tvorbe  učebných materiálov využívajú  digitálne EduPage nástroje ako sú napr. EduPage “Link”, “Prezentácia”, test v Edupage a iné.

V marci nás čaká prezentácia virtuálnych materiálov na medzinárodnej konferencii partnerských škôl v Lotyšsku.

Po dokončení a odprezentovaní virtuálnych materiálov partnerskými školami, bude v mesiacoch marec – máj 2023 prebiehať testovanie materiálov medzi žiakmi a vyhodnocovanie dotazníkov. Radi konštatujeme, že spoluprácou so  zahraničnými partnerskými odbornými školami a vytváraním online učebných materiálov,  naša škola úspešne napĺňa ciele digitálnej stratégie.