PRAKTICKÁ ČASŤ MATURITNEJ SKÚŠKY 2024

Naši žiaci končiacich ročníkov v odboroch MSIZ, TEZB, OSV a MHT absolvovali 15. – 16. mája 2024 praktickú časť maturitnej skúšky.

Zahájenie sa uskutočnilo ráno 15. mája 2024 v prednáškovej sále na dielňach praktického vyučovania na Bánovskej ceste. Predsedníčka školskej maturitnej komisie Ing. Daniela Hudecová predstavila členov jednotlivých komisií a zaželala všetkým veľa úspechov pri práci.

Žiaci sa následne rozišli na jednotlivé pracoviská k majstrom OV a vyžrebovali si zadanie praktickej časti. Skúška trvala dva dni a v utorok 16. mája 2024 sa vyhodnotila po jednotlivých odboroch. S radosťou môžeme konštatovať, že všetci skončili úspešne.

Na záver ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a priebehu praktickej časti maturitnej skúšky v tomto školskom roku.