Úspechy programu Erasmus+ v našej škole

Cieľom európskeho plánu rozvoja SOŠ stavebnej na Tulipánovej ulici v Žiline je pripraviť zručných absolventov pre neustále sa rozširujúci medzinárodný trh práce. Škole sa darí aj vďaka  mobilitám v rámci programu Erasmus+ úspešne dosahovať daný cieľ.

Školský rok 2018/2019 bol na našej škole veľmi bohatý na výmenné pobyty našich žiakov a pedagogických zamestnancov. V júni 2018 nám schválili projekt „Odborný rast a flexibilita na pracovnom trhu“, vďaka ktorému v spolupráci s partnermi z Nemecka, Talianska, Španielska, Portugalska a Rakúska sa mohli 30 žiaci a 6 pedagogickí zamestnanci zúčastniť výmenných stáží.

Prvá etapa začala v septembri 2018 odchodom 6 žiakov profesie murár a operátor stavebnej výroby  do Nemecka. Zručnosti, ktoré získali, by sme radi uplatnili aj pri tvorbe znaku na území nášho mesta, a tak ukázali verejnosti zručnosti našich žiakov a motivovali  mladých ľudí vybrať si v živote dráhu kvalitného remeselníka.

Cesta do Portugalska v októbri 2018 predstavovala nadobudnutie odborných skúseností v portugalských firmách pre ďalších 6 žiakov z odborov murár, operátor stavebnej výroby a 3 majstrov odborného výcviku. Žiaci spoznali iné technologické postupy pri rekonštrukcii budovy, majstri odborného výcviku sa zoznámili s portugalským vzdelávacím systémom, navštívili rôzne typy škôl.

V októbri 2018 sa taktiež začala výmenná stáž pre ďalšiu skupinu 6 žiakov profesie inštalatér a technik energetických zariadení budov, ktorí navštívili vzdelávacie centrum pre montáž zariadení obnoviteľných zdrojov energií v talianskom Foligne. Žiaci získali nové informácie o vodných elektrárňach, ktoré si prehĺbili návštevou vodopádov Cascata della Marmore. Tieto vodopády sú totiž nevyhnutné pre vytváranie elektrickej energie v oblasti. Naučili sa pracovať v programe AUTOCAD a podarilo sa im vypracovať dva projekty týkajúce sa rozvodu tepla v budove. Pri práci v AUTOCADE im pomáhali aj žiaci zo školy ITT Leonardo Da Vinci,  ktorá sa na projekte zúčastnila. Žiaci pracovali aj so strojmi v odborných laboratóriách, kde si na špecializovaných strojoch vyskúšali obrusovanie potrubia na požadovaný priemer a spájanie potrubia.

Na prelome marca a apríla prebiehla mobilita  u nášho partnera v rakúskom Landesberufschule Zistersdorf, ktorá je školou zameranou na vzdelávanie inštalatérov a technikov energetických zariadení budov s  pôsobnosťou v celom Dolnom Rakúsku. Žiaci 1. a 2.ročníka z odborov technik energetických zariadení budov a inštalatér  dostali príležitosť zapojiť sa do praktického vyučovania  s rakúskymi žiakmi. Okrem praktických činností sa zoznámili aj so systémom fotovoltaických panelov. Získané vedomosti a zručnosti žiaci aplikujú na odborných súťažiach a svoju kvalitu potvrdzujú výborným umiestňovaním sa a reprezentáciou školy.

Posledný a zároveň náš nový partner zo Španielska – AJE Pontevedra v mesiaci máj prijal 6 žiakov z odborov inštalatér a technik energetických zariadení budov a 3 majstrov odborného výcviku. Žiaci pracovali v inštalatérskych firmách, na vojenskej základni v Maríne spoznali fungovanie solárneho systému.

Prínos mobilít pre žiakov je obrovský – zlepšenie odborných a jazykových zručností, zvýšenie motivácie pre svoje remeslo a záujmu o reprezentáciu školy na súťažiach, konfrontácia vedomostí a zručností pri práci v medzinárodných tímoch. Všetky hmatateľné výstupy projektov prispievajú k zatraktívneniu remesla, zlepšeniu imidžu školy v očiach rodičov, zamestnávateľov a širokej verejnosti.