Výmenná stáž žiakov v nemeckom meste Eisenhüttenstadt

V dňoch 3. – 16. novembra 2019 sa skupina žiakov našej školy z triedy IV.B (študijný odbor mechanik hasičskej techniky) zúčastnila v rámci programu Erasmus+ „Praktické skúsenosti – cesta do sveta práce“ výmennej stáže v nemeckom meste Eisenhüttestadt. Mesto sa nachádza v spolkovej krajine Brandenbursko, leží na hraniciach s Poľskom a od hlavného mesta Berlín je vzdialené približne 110km. Stáž prebehla v školiacom stredisku Štátneho školského a technického zariadenia pre požiarnu a civilnú ochranu.

Na úvodnom stretnutí nás privítal riaditeľ zariadenia Heinz Rudolph. V prezentácii nás oboznámil s organizačnou štruktúrou, úlohami, aktivitami a náplňou práce školy, kde sa pripravujú profesionálni aj dobrovoľní hasiči. Naši nemeckí hostitelia sa zároveň zaujímali aj o organizáciu vzdelávania mechanikov hasičskej techniky na našej škole. V popoludňajších hodinách sme absolvovali podrobnú prehliadku rozsiahleho areálu školy a jednotlivých objektov zameraných na nácvik zásahu pri rôznych typoch požiarov, nehôd či živelných pohrôm. Tu sme v nasledujúcich dňoch sledovali aj prípravu a výcvik nemeckých profesionálnych aj dobrovoľných hasičov a žiaci aj prakticky realizovali rôzne činnosti.

Vyskúšali pohyb a orientáciu  v špeciálnom hasičskom „polygóne“, v dielňach protiplynovej služby čistili a testovali dýchacie prístroje a celý proces ukončili zaevidovaním skúšky každého prístroja  do počítača. Na rotačnom simulátore zažili svojpomocné vyslobodenie sa z vozidla prevráteného pri nehode na strechu, vykonávali kontrolu hasičských hadíc, výmenu a montáž polospojok, tlakovú skúšku hadicového vedenia zloženého zo siedmich kusov hadíc typu B.

Preskúšali tiež sacie hadice na pretlak a podtlak, vykonali technickú kontrolu štvordielneho nadstavovacieho rebríka a vyhotovili zápis o preskúšaní. Aktívne sa podieľali na skúške výkonu čerpadla na cisternovej automobilovej striekačke (CAS), s vysvetlením príčin a dôsledkov procesu kavitácie. V ďalšej praktickej úlohe vykonali revíziu, plnenie, plombovanie a praktické vyskúšanie funkčnosti hasiacich prístrojov. Žiakov bavila  aj  skúška vyslobodzovania z vozidla za pomoci ručného vyslobodzovacieho náradia.

V regionálnom riaditeľstve požiarnej ochrany vo Frankfurte nad Odrou zaujali žiakov napríklad priestory slúžiace na čistenie hadíc, ich následné sušenie a uskladnenie, hasenie ohňa vodným hasiacim prístrojom, opravu hadíc a naviazanie polospojok, záchranu z výšky pomoc výsuvného automobilového rebríku, a napokon otestovali aj špeciálne nosidlá a tzv. schodolez.

Počas pobytu sme absolvovali aj návštevy rôznych zariadení mimo samotného areálu školy. Pri návšteve budovy divadla Kleistertheater vo Frankfurte nad Odrou, nás vedúci technického oddelenia podrobne oboznámil s protipožiarnymi systémami inštalovanými v budove divadla a so špecifikami protipožiarnej ochrany vo verejných budovách. Videli sme technické zázemie budovy, protipožiarnu oceľovú oponu, protipožiarny hasiaci systém Sprinkel, EPS signalizáciu.

Zaujímavý pohľad na históriu a vývoj hasičstva poskytlo žiakom Hasičské múzeum v meste Eisenhüttenstadt, kde sme sa oboznámili s históriou hasenia požiarov, vývojom prostriedkovej protipožiarnej ochrany, hasičskými vozidlami rôznych značiek a modelov –  od roku 1750 až po súčasnosť. Pri prehliadke  impozantného kostola a kláštora  v Neuezelle sme sa sústredili na špecifiká protipožiarnej ochrany historických objektov. Veľmi zaujímavá bola tiež návšteva v objekte hút koncernu ArcelorMittal, kde nás najprv veliteľ  závodného hasičského útvaru podrobne oboznámil so systémom protipožiarnej ochrany objektu železiarní. Zážitkom bola prehliadka výrobného areálu oceliarní, oboznámili sa s procesom výroby s dôrazom na kritické fázy, miesta s nebezpečenstvom vzniku požiaru. Následne žiaci v praktickej úlohe vykonali revíziu, plnenie, plombovanie a praktické vyskúšanie funkčnosti hasiacich prístrojov.

Silný dojem zanechala v žiakoch prehliadka Plastinária v meste Guben, kde mohli sledovať proces plastinácie tiel živých organizmov. Výlet do hlavného mesta Berlín spojený s okružnou prehliadkou pamätihodností mesta bol veľmi zaujímavý aj tým, že zhodou okolností dátumovo pripadol na deň osláv 30. výročia pádu berlínskeho múru. V meste panovala slávnostná atmosféra, konalo sa množstvo kultúrnych akcií.

V posledný deň nášho pobytu v Nemecku prebehlo na stretnutí s riaditeľom Landesschule vyhodnotenie celého pobytu a vzájomná výmena  postrehov k stáži. Obe strany konštatovali význam a prínos pracovnej praxe a vyslovili nádej, že vzájomná spolupráca bude pokračovať aj v budúcnosti. Na záver si účastníci z rúk riaditeľa a za prítomnosti koordinátora programu Andre Wochatza prevzali certifikáty potvrdzujúce úspešné absolvovanie stáže.

Marián Opial