Aktivity v rámci programu Erasmus+ 2021 pokračovali na Žilinskej univerzite

V dňoch 14. a 17. februára 2022 sa učitelia odborných predmetov a majstri odbornej výchovy zúčastnili online školenia cez aplikáciu MS Teams s názvom „IT nástroje na tvorbu virtuálnych materiálov – video produkcia a úprava fotografie“.

Školenie sa uskutočnilo v rámci projektu Erasmus+ „Partnership for Digital Education Readiness – Smart School in restoration and construction industry” (No. 2020-1-LV01-KA226-VET-094520) V projekte sú okrem našej Strednej odbornej školy stavebnej zapojené aj stredné odborné školy z Litvy a Lotyšska. Podobné online školenia s cieľom zvyšovania digitálnych zručností učiteľov odborných predmetov pre nás partneri organizovali v septembri 2021 a v januári 2022. Teraz bol rad na nás.

Na realizovanie školenia sme oslovili odborníkov zo Žilinskej univerzity – Juraja Bienika  a Miroslava Uhrina  z Katedry multimédií a informačno-komunikačných technológií. Tí pre nás a našich zahraničných partnerov pripravili dvojdňový kurz o používaní digitálnych nástrojov pri tvorbe virtuálnych učebných materiálov.

Školenie bolo rozdelené na teoretickú a praktickú časť. V prvý deň školenia nám boli predstavené informácie ako ľudské telo spracováva obrazy a zvuky a ako fungujú zariadenia na zachytenie svetelných (fotoaparát, kamera) a zvukových vĺn (mikrofón). Vďaka tomu sme mohli lepšie porozumieť, čo má vplyv na vnímanie fotografií a videa pri online vyučovaní u žiakov a tým pádom byť lepšie pripravení na upravovanie daných materiálov.

Súčasťou teoretickej časti bolo aj predstavenie počítačových programov na úpravu zvuku, fotografie a videa z balíka Adobe. Konkrétne išlo o programy Audition, Lightroom a Premiere Pro, ktoré sú však spoplatnené.

Jedným z cieľov školenia bolo zvyšovať digitálne zručnosti odborných učiteľov. Školitelia zvolili programy, ktoré sú na internete dostupné zdarma. Na úpravu zvuku to bol program Audacity, na úpravu fotografie prehliadač obrázkov od Microsoftu a na úpravu videa program Movavi. Najskôr predviedli funkcie týchto programov a následne sami robili praktické úlohy – strihali zvukové nahrávky a upravovali ich kvalitu, orezávali fotografie a upravovali ich svetlosť a farby a na záver strihali video nahrávky.

Všetky získané vedomosti a skúsenosti využijú v budúcnosti pri tvorbe digitálnych učebných materiálov v rámci odborných predmetov, ktoré môžu byť použité v dištančnom, ale aj prezenčnom vyučovaní. Ďalším výstupom projektu strategického partnerstva materiály, ktoré si všetci partneri budú môcť medzi sebou zdieľať a tak zlepšovať kvalitu vyučovania odborných predmetov na svojich školách.