Dobré vedomosti – otvorená cesta na pracovný trh

V školskom roku 2017/2018 otvorila Stredná odborná škola stavebná v Žiline nový študijný odbor technik energetických zariadení budov a vybudovala nové pracovisko odbornej prípravy – elektrotechnické laboratórium.

Pedagogickí zamestnanci školy – dvaja učitelia odborných predmetov a jeden majster odbornej výchovy sa zúčastnili mobility v rakúskom Zistersdorfe, kde sa nachádza vzdelávacie stredisko pre inštalatérov a technikov energetických zariadení budov s pôsobnosťou pre celé Dolné Rakúsko, s cieľom oboznámiť žiakov s najnovšími poznatkami z odboru na základe vlastných skúseností po návrate domov.

Stáž bola zameraná na témy ako solárny ohrev vody, tepelné čerpadlá, fotovoltaický systém a vzduchotechnika. Prezreli si učebne a ich technické vybavenie, oboznámili sa s duálnym systémom vzdelávania v Rakúsku a nasledujúce dni boli venované teórii k uvedeným témam a praktickému tréningu.

Prezreli si laboratóriá, v ktorých žiaci skladajú kotle, zapájajú systémy vykurovania, pri nasimulovaných chybách hľadajú možné spôsoby odstránenia chýb, získali prehľad o rôznych typoch tepelných čerpadiel, ich výkonnosti, účinku, výhodách a nevýhodách.

V dielni zameranej na solárne zariadenia uviedli do prevádzky solárny panel, zároveň preskúšali tesnosť nimi vytvorených spojov rúr. Bol im vysvetlený systém fotovoltaických panelov, predvedené rôzne typy vykurovacích zariadení – kotle na pelety, štiepku a biomasu.

Všetci učitelia z partnerskej školy boli pripravení na vynikajúcej úrovni, poskytli našim zamestnancom množstvo odborného materiálu a nápadov, ktoré sa dajú aplikovať aj do výučby v našej škole.

V rámci voľného času navštívili hlavné mesto Viedeň, prezreli si historické jadro mesta – Štefansky Dóm, Hofburg, radnicu a pod. Odchod domov bol plný dojmov, myšlienok a nápadov, ktoré by radi zrealizovali v Strednej odbornej škole stavebnej v Žiline.

Každý takýto projekt je obrovským prínosom ako pre učiteľov tak aj pre žiakov, ktorým budú nové a aktuálne informácie sprostredkované vo vyučovacom procese. Obojstranné obohacovanie sa informáciami bolo aj hlavným cieľom mobility pedagogických zamestnancov.