Erasmus+ 2018 – stáž žiakov vo Frankfurte nad Odrou

V historických centrách slovenských miest sa čoraz viac objavuje pôvodná dlažba, ktorej realizácia si vyžaduje zručného remeselníka. Preto naši žiaci v odboroch murár a operátor stavebnej výroby dostali možnosť zúčastniť sa stáže v Nemecku v rámci programu Erasmus+ zameranej na pokládku dlažby z prírodného kameňa. 16. septembra 2018 vycestovalo šesť žiakov našej školy do vzdelávacieho centra vo Frankfurte nad Odrou, aby si rozšírili svoje znalosti a získali praktické zručnosti pri práci s prírodným kameňom.

Prvý deň ich privítal riaditeľ centra p. Lehmann, predstavil im majstrov odborného výcviku p. Kempfa a p. Heisse, pod vedením ktorých pracovali dva týždne. Počas prvých dní preverili ich  znalosti z matematiky a stavebnej technológie pri práci s nivelačným meracím prístrojom a projektovou dokumentáciou.

Postup práce zahŕňal jednotlivé pracovné postupy – určenie výšok, podkladové práce, použitie správneho pracovného náradia, osadenie obrubníkov, kontrolu kolmosti a roviny, dodržanie vytvorených tvarov, kontrolu špár a zhutnenie povrchu.

Posledné dni venovali žiaci vytvoreniu znaku mesta Žiliny z mozaikových kociek. Pri práci prezentovali svoje získané zručnosti, ktoré by sme radi uplatnili aj pri tvorbe znaku na území nášho mesta. Ukázali by sme tak širokej verejnosti zručnosti našich žiakov a motivovali  mladých ľudí k tomu, aby si pri voľbe svojho budúceho povolania vybrali dráhu zručného remeselníka.

Cieľom výmenných pobytov je aj zlepšenie sociálnych kompetencií počas práce v medzinárodnom tíme, nadviazanie nových priateľstiev vo voľnom čase, porovnanie spôsobu práce v rôznych krajinách.

Medzinárodné projekty tak dávajú možnosť žiakom – budúcim remeselníkom zdokonaľovať sa, získavať vieru vo vlastné schopnosti, pripravovať sa zodpovednejšie na svoje povolanie, vedú ich k samostatnosti a tým umožňujú zvýšiť ich flexibilitu na trhu práce.