Erasmus+ Súhrnná správa 2021/2022

Našou snahou je v projekte „Pracovná mobilita – otvorenie mysle, rozšírenie odborných zručností“ zapojiť 60 žiakov, 12 učiteľov a majstrov odborného výcviku a 2 zamestnancov Firmy KALORIM, s.r.o. Žilina a 2 zamestnancov firmy Radovan Kozák, s.r.o., ktoré s nami spolupracujú v duálnom systéme vzdelávania.

Z dôvodu zlej epidemiologickej situácie koncom roku 2020 a v roku 2021 nebolo možné realizovať mobility, dokonca ani virtuálnou formou, pretože naši žiaci vybraných profesií sa zúčastňujú mobilít, ktoré sú praktického zamerania s predvádzaním technologických postupov.

Získanie praktických zručností – pri práci so sadrokartónom, pri strojovom obrábaní dreva, pri diagnostikovaní a odstraňovaní porúch na moderných hasičských zariadeniach a vozidlách, pri inštalovaní fotovoltaických a solárnych systémov, pri zváraní materiálov rôzneho druhu – nie je možné online vyučovaním a virtuálnymi mobilitami. Inštruktor vždy pristupuje ku každému žiakovi jednotlivo, usmerňuje jeho činnosť, opravuje jeho chyby a názorne mu poskytuje vzor činnosti.

Z týchto dôvodov plánujeme začať s mobilitami v marci 2022 a postupne dokončiť všetky mobility. V marci 2022 sa zúčastnia mobility 2 skupiny – murár a operátor stavebnej výroby a stolár vo vzdelávacom centre vo Frankfurte / Oder v Nemecku. V apríli plánujeme vyslať skupinu 6 mechanikov hasičskej techniky do Nemecka – Eisenhüttenstadt. Ich mobilita vyžaduje aj lepšie poveternostné podmienky, nakoľko pracujú aj v exteriéri. Pracujú s modernými hasičskými zariadeniami a vozidlami, na ktorých diagnostikujú a odstraňujú poruchy. Spoznajú prácu záchranného systému v Nemecku od nahlásenia požiaru, nehody, výjazdu až po uhasenie a zlikvidovanie následkov nehody.

V apríli 2022 chceme vyslať 6 žiakov profesií TEZB, MSIZ a inštalatér k nášmu spoľahlivému a kvalitnému partnerovi do Rakúska – Zistersdorf s cieľom získať zručnosti a vedomosti o funkcii a zapájaní fotovoltaického systému, vo výpočtoch pri navrhovaní vhodného systému pre rodinný dom a zdokonaliť sa v rôznych spôsoboch zvárania.

Náš projekt by mal končiť 30. júna 2022, pričom budeme musieť požiadať o predĺženie, aby sme mohli pokračovať v realizácii projektu. V apríli – máji 2022 vyšleme 6 žiakov profesií TEZB, inštalatér, MSIZ do Granady – Španielsko k novému partnerovi Universal mobility SL. Chlapci budú pracovať vo firmách IPSUM-E10232605, Refrigación Escolano – E102432598 , Sinergia Sostenible – E10232713 a Tecnihogar – E10232701. V tom istom termíne pôjde 6 žiakov tých istých profesií do Španielska k nášmu osvedčenému partnerovi YOUTH NEET SOLUTIONS NGO v Pontevedra, ktorí budú pracovať vo firmách – EDF Solar E10045795 a Nodosa, Constructión y Reaparación Naval E10169672.

V septembri 2022 vyšleme 6 žiakov daných odborov do Portugalska – Braga k partnerovi EduPlus, Lda, ktorí budú začlenení pod vedením inštruktorov do výrobného procesu vo firmách Energia e Ambiente, Lda,  a DAPE/Construcao a Reabilitacao v Brage.

Motto našej školy je – kvalitný vzdelávací proces – kvalitní učitelia. Aj z toho dôvodu plánujeme v 6.-7. mesiaci 2022 vyslať 12 pedagogických zamestnancov k nášmu partnerovi  Universal Mobility SL do Malagy v Španielsku, aby nebol narušený vzdelávací proces.  Ich úlohou bude spoznať vzdelávací systém v Španielsku, metódy práce odborných učiteľov na odborných školách rôzneho typu, spôsoby získavania mladých ľudí pre štúdium v oblasti stavebných remesiel, získať poznatky o moderných spôsoboch montáže alternatívnych  zariadení vo firmách, v rodinných domoch, spoznať najnovšie metódy a technológie využívania obnoviteľných energií.

Zlepšia si tak kompetencie spojené s ich profesijnými profilmi. Do výučby zaradia osobne získané najnovšie poznatky vo vzdelávaní v iných krajinách. Zlepší sa kvalita ich práce a činností, ktoré vykonávajú v prospech žiakov, nachádzajú väčšiu motiváciu a uspokojenie v práci, zlepšia si svoje jazykové kompetencie, rozšíria odbornú terminológiu.

Mobility podporujú u všetkých účastníkov ich profesijný a osobnostný rast. Na základe dobrých skúseností zapojenia firiem do mobilít sa zúčastnia stáže v Rakúsku dvaja zamestnanci firmy KALORIM s.r.o. Žilina. Cieľom je získať poznatky o duálnom vzdelávaní žiakov v Rakúsku, o forme účasti firiem na vzdelávaní, o najnovších technologických postupoch v oblasti systémov využívajúcich obnoviteľné energie.

Na mobilite v Nemecku sa zúčastnia 2 zamestnanci firmy Radovan Kozák, s.r.o. Obidve firmy sú zapojené do duálneho vzdelávania a do strategického rozvoja  našej školy. Účastníci obdržia  Europassy a Certifikáty. Žiaci sú hodnotení známkou v predmete Technológia a Odborný výcvik.

S partnermi z Nemecka, Rakúska a Španielska máme vypracovaný systém hodnotenia ECVET. Chceli by sme doplniť ECVET aj pre odbor mechanik hasičskej techniky. Získané skúsenosti žiaci z odborov TEZB, MSIZ, inštalatér a učitelia odborných predmetov uplatnia pri príprave technickej dokumentácie pre vybudovanie elektro stanice s fotovoltaickými zdrojmi, z ktorej bude možnosť riešiť lokálne osvetlenie nášho objektu a nabíjanie elektromobilov pre zamestnancov, klientov a návštevníkov nášho areálu a pre zamestnancov nášho zriaďovateľa ŽSK.

Bude napísaný manuál pre ZŠ o využívaní fotovoltaického systému a z neho vyrobenej energie, použitý aj počas Dňa otvorených dverí a počas Európskeho týždňa zručností.  Všetci partneri získajú inovatívne a vylepšené spôsoby práce vo svojich organizáciách, vytvoria príťažlivejšie vzdelávacie programy pre žiakov, efektívnejšie sa budú zapájať aj do aktivít pre verejnosť, viac podporovať strategické plánovanie  profesionálneho rozvoja svojich zamestnancov. Naučia sa využívať príklady dobrej praxe.

Dôkazom úspešného a kvalitného využívania všetkých poznatkov získaných z mobilít zamestnancov a žiakov  je aj  zapísanie dvoch nových  študijných odborov do siete odborov pre našu školu od školského roku 2021/2022 – operátor drevárskej a nábytkárskej výroby a technik drevostavieb.