Odborná exkurzia – Žilinská teplárenská, a. s., Žilina

V mesiaci máj sa žiaci z triedy II.C (študijný odbor TEZB) a III.A (študijný odbor BOZP) zúčastnili odbornej exkurzie vo firme Žilinská teplárenská, a. s. (člen skupiny MH Teplárenský holding), ktorá je dominantným producentom tepelnej a elektrickej energie v meste Žilina a najbližšom okolí. Patrí medzi najstabilnejšie spoločnosti v regióne a najekologickejšie teplárne v krajine.

Vyše 50-ročná tradícia výroby ako aj snaha o neustále zlepšovanie procesov zabezpečujú stabilitu kvality výroby, jej efektivitu a ekologickosť sa podarilo výraznou mierou zvýšiť v poslednom desaťročí prebiehajúcou intenzifikáciou využitia paliva a modernizáciou zariadení.

Žiaci mali možnosť prejsť a vidieť celý výrobný proces energetického hospodárstva a kogeneračnej jednotky. Osobne sme videli zariadenia kotlov na tuhé palivo a plyn, uhoľné mlyny, vodné čerpadlá, elektrostatické odlučovače popolčeka, úpravovňu vody, parný kotol, rozdeľovače, turbínovú halu, generátorovú kobku elektrického prúdu, a rozvodňu elektrickej energie s transformátormi. Žiaci z danej exkurzie následne vypracujú odborný referát, ktorý budú prezentovať pred spolužiakmi.

Touto cestou mu chceme veľmi pekne poďakovať za cenné informácie, ktoré naši žiaci určite využijú v ďalšom štúdiu. Žiakom ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.