Praktická časť maturitnej skúšky 2023

Žiaci končiacich ročníkov v odboroch MSIZ, TEZB, OSVMHT absolvovali 15. – 16. mája 2023 praktickú časť maturitnej skúšky.

Ráno 15. mája sa stretli v prednáškovej sále na dielňach praktického vyučovania. Predsedníčka celoškolskej maturitnej komisie Ing. Miroslava Chajdáková sa im prihovorila, predstavila členov jednotlivých komisií a zaželala všetkým veľa úspechov.

Žiaci sa následne rozišli na jednotlivé pracoviská k majstrom odbornej výchovy a vyžrebovali si zadanie praktickej skúšky. 16. mája sme zadania vyhodnotili po jednotlivých odboroch. S radosťou môžeme konštatovať, že všetci žiaci vykonali praktickú skúšku úspešne.

Na záver ďakujeme všetkým za profesionálny a pohodový priebeh maturitnej skúšky.