Strategické partnerstvá – workshopy učiteľov

Odbornosť a aktuálnosť vzdelávacieho procesu v Strednej odbornej škole stavebnej na Tulipánovej ulici 2 je podporovaná aj účasťou pedagogických zamestnancov na odbornej príprave u kvalitných zahraničných partnerov v programe Erasmus+.

V školskom roku 2019/2020 sa zapojili 3 učitelia do projektu Erasmus+ účasťou v „job shadowing“ u partnera European Grants International Academy Srl v Taliansku. Cieľom ich pobytu bolo spoznať najnovšie technológie pri monitorovaní energetickej náročnosti budov. Spolupracovali s Technicko – technologickým inštitútom Leonardo da Vinci  vo Foligne. Hlavný program prebiehal v novej odbornej učebni vybavenej najmodernejšou technikou, ku ktorej patrili počítače, 3D tlačiarne, zariadenie na laserové rezanie či dokonca humanoidný robot Nao. Počas dvoch týždňov mali učitelia možnosť vyskúšať si prácu s týmto vybavením.   Naučili sa ako identifikovať problémy súvisiace s energiou danej budovy, previesť potrebné merania, vypracovať plán na dosiahnutie energetickej rovnováhy a spoznať fungovanie fotovoltaického systému.

Ťažiskovou témou programu boli fotovoltaické systémy, ktoré tvoria v Taliansku jeden z hlavných zdrojov elektrickej energie a teplej vody. Teoretické znalosti o ich fungovaní talianski učitelia simultánne prepájali s praktickými zručnosťami o projektovaní a realizácii takýchto systémov aj pre slovenské podmienky. Svojim hosťom predstavili postup pri návrhu systému pre dom jedného z nich.

Pomocou Google Earth vyhľadali satelitný snímok domu a v grafickom programe spoločne navrhli možnosti uloženia solárnych panelov na strechu s ohľadom na jej orientáciu podľa svetových strán. Využili pritom aj online software Európskej komisie PVGIS, ktorý na základe dát o slnečnej radiácii a teplotách umožňuje projektovať systémy s čo najefektívnejšími výsledkami. Okrem uloženia panelov bolo dôležitou súčasťou navrhnúť aj elektrické zapojenie systému, ku ktorému patril menič jednosmerného prúdu na striedavý, ochranné zariadenia, poprípade batéria na uskladnenie nevyužitej energie. Učitelia tu tak získali cenné poznatky o fotovoltaických systémoch, ktoré budú môcť využiť pri výučbe na našej škole pre žiakov študijného odboru technik energetických zariadení budov.

Súčasťou programu boli aj dve odborné exkurzie do solárnych elektrární. Tie pre taliansku stavebnú spoločnosť Gruppo Benvenuto navrhol jeden z bývalých žiakov školy. Druhá, väčšia elektráreň bola vybudovaná na streche súkromnej budovy, ktorú si spoločnosť prenajímala. Takýto prenájom striech budov za účelom montáže fotovoltaických systémov je v Taliansku bežnou praxou.

Pre pedagogických pracovníkov bol pripravený bohatý kultúrny program. Na Slovensko sa tak učitelia vrátili nielen so skúsenosťou s projektovaním fotovoltaických a solárnych systémov, ale i obohatení o kultúrne a personálne zážitky s talianskym prostredím a jeho ľuďmi.

Druhá fáza získavania skúseností pre pedagógov prebehla v rámci programu Erasmus+ Strategické partnerstvo, do ktorého sme boli zapojení vďaka nášmu nemeckému partnerovi ÜAZ vo Frankfurte/Oder. Na základe vynikajúcej spolupráce a dosiahnutých výsledkoch v mobilitách si našu školu vybral pre spoluprácu v projekte „Zabezpečenie odborníkov v stavebníctve“. Spoločne s partnermi z Poľska, Bulharska, Lotyšska, Rumunska a Nemecka sme sa zaoberali veľmi aktuálnou témou – ako získať mladých ľudí pre stavebné remeslo. Veď bez dobrého stavbára nemôže existovať žiadna spoločnosť. Každá krajina prezentovala svoje úspechy, ale aj neúspechy v danej oblasti. Na záverečnom stretnutí vo Frankfurte/Oder koncom novembra 2019 bol vypracovaný návrh, ktorý chceme zapracovať do nasledujúceho projektu. Počas stretnutí spoznali všetci účastníci vzdelávacie systémy jednotlivých krajín, spôsoby získavania žiakov do škôl, metódy spolupráce s firmami, cechmi a remeselnými komorami.

Získavaním osobných skúseností pedagogickí zamestnanci obohacujú a predovšetkým aktualizujú učebné osnovy, a tým pomáhajú zatraktívniť stavebné remeslo, ktoré už dnes nie je len o manuálnej práci, ale čoraz viac rastie potreba vychovať prakticky a logicky rozmýšľajúcich remeselníkov. Preto sa naša škola snaží vzdelávať a vychovávať mladých ľudí schopných uplatniť sa na trhu práce.