Erasmus+ Súhrnná správa 2019

Vychovávať a vzdelávať žiakov tak, aby našli po ukončení štúdia uplatnenie na trhu práce sa darí Strednej odbornej škole stavebnej v Žiline aj vďaka bohatej tradícii mobilitných projektov v rámci európskeho programu Erasmus+. V školskom roku 2019/2020 žiaci absolvovali  mobility u troch zahraničných partnerov v rámci projektu „Praktické skúsenosti – cesta do sveta práce“.

Frankfurt/Oder, Nemecko

Žiaci z odborov murár, operátor stavebnej výroby, tesár a stolár sa zúčastnili v septembri pobytu vo Frankfurte/Oder v Nemecku. Tu strávili dva týždne v centre odborného vzdelávania pod vedením skúsených učiteľov a inštruktorov.

Tesári a stolári prvý týždeň ručne opracovávali drevnú hmotu, vytvárali malé konštrukcie  pomocou rôznych tesárskych spojov. Druhý týždeň ich činnosť bola zameraná na strojové obrábanie drevnej hmoty. Zhotovené produkty si žiaci odniesli domov.

Operátori stavebnej výroby pracovali so sadrokartónom. Používali pracovné náradie a nástroje nevyhnutné pri montovaní priečky, okenných a dverových otvorov. Zvládli základné pracovné operácie – rezanie, pilovanie, brúsenie, vŕtanie, zakladanie priečky z CW a UW profilov podľa výkresu. Realizovali oblúky na okná a dvere a opláštili priečku.

Barcelos, Portugalsko

V mesiaci október privítal šiestich žiakov z odborov technik energetických zariadení budov, inštalatér a mechanik stavebnoinštalačných zariadení náš partner v Portugalsku v meste Barcelos.  Žiaci pracovali vo firme Jomasil, kde si overili a rozšírili svoje vedomosti z oblasti obnoviteľných energií. Vykonávali práce súvisiace s prípravou na inštaláciu solárnych panelov a následne sa podieľali na ich inštalácii na rodinnom dome. Druhá skupina pripravovala súčasti budúcej vzduchotechniky. Za svoje výkony boli zo strany zamestnancov firmy pochválení za svoj aktívny a zodpovedný prístup k práci.

Eisenhüttenstadt, Nemecko

Po prvýkrát sa nám podarilo zapojiť  do projektu v programe Erasmus+  profesiu mechanik hasičskej techniky. Vďaka partnerovi z Nemecka bola nadviazaná spolupráca s hasičským centrom v meste Eisenhüttenstadt  v Nemecku – LSTE für Brand- und Katastrophenschutz des Landes Brandenburg. V novembri odcestovali šiesti žiaci z odboru mechanik hasičskej techniky do mesta Eisenhüttenstadt.

Na úvodnom stretnutí ich privítal riaditeľ zariadenia, v prezentácii ich oboznámil s organizačnou štruktúrou, úlohami, aktivitami a náplňou práce centra, kde sa pripravujú profesionálni aj dobrovoľní hasiči. Naši nemeckí hostitelia sa zároveň zaujímali aj o organizáciu vzdelávania mechanikov hasičskej techniky na našej škole.

V nasledujúcich dňoch žiaci sledovali prípravu a výcvik nemeckých profesionálnych a dobrovoľných hasičov, prakticky realizovali rôzne činnosti – vyskúšali si pohyb a orientáciu  v špeciálnom oblečení na hasičskom „polygóne“, na rotačnom simulátore zažili svojpomocné vyslobodenie sa z vozidla prevráteného pri nehode na strechu, vykonali skúšku vyslobodzovania z vozidla za pomoci ručného vyslobodzovacieho náradia, v praktickej časti volali na operačné stredisko slúžiace na príjem tiesňových volaní 112 a mnohé iné aktivity.

V rámci exkurzií navštívili budovu divadla Kleistertheater vo Frankfurte nad Odrou, kde ich  vedúci technického oddelenia podrobne oboznámil s protipožiarnymi systémami inštalovanými v budove divadla, oboznámili sa so systémom protipožiarnej ochrany objektu železiarní v koncerne Arcelor Mittal.

Každá mobilita je obrovským prínosom pre profesijný a osobnostný rozvoj žiakov, ktorí majú možnosť spoznať život a pracovný rytmus inej krajiny, zdokonaliť sa v profesijných zručnostiach a kompetenciách, sú schopní lepšie sa adaptovať a zapájať sa do činnosti školy. Z toho dôvodu SOŠ stavebná v Žiline podporuje a intenzívne rozvíja medzinárodnú spoluprácu v rámci programu Erasmus+.