Medzinárodný workshop v rámci programu Erasmus+

Naša škola sa zapojila v školskom roku 2018/2019 do projektu v rámci programu Erasmus+ Strategické partnerstvo „Securing of experts in the construction industry“.  Cieľom projektu je riešenie nedostatku remeselníkov na trhu, hľadanie možností, ako tento problém riešiť a ako skvalitniť vzdelávací proces na odborných školách s cieľom pritiahnuť mladých ľudí k remeslu.

Partnermi projektu sú odborné školy, vzdelávacie centrá a inštitúcie z Nemecka, Poľska, Lotyšska, Rumunska, Bulharska a Slovenska. Organizujú sa 3-dňové workshopy u jednotlivých partnerov za účasti  zástupcov jednotlivých  krajín  a predstaviteľov stredných a vysokých  škôl, firiem, zástupcov komôr a cechov, zriaďovateľov škôl a pod.

V novembri 2018 sa konalo prvé nadnárodné stretnutie u nemeckého partnera, ktorý je hlavným koordinátorom projektu. Účastníci boli oboznámení s duálnym systémom vzdelávania v Nemecku, s procesom digitalizácie a s aktuálnou situáciou nedostatku odborníkov na trhu práce v Nemecku.

V dňoch 22. – 24. januára 2019 prebehlo druhé stretnutie na pôde Strednej odbornej školy stavebnej v Žiline, pričom stretnutia sa zúčastnilo 19 zahraničných partnerov z Poľska, Bulharska, Lotyšska, Rumunska a Nemecka.

Program začal prehliadkou školy a dielní praktického vyučovania. Na teoretickom vyučovaní navštívili naši hostia vyučovaciu hodinu študijného odboru realitný maklér, kde žiaci predviedli simuláciu predaja konkrétnej nehnuteľnosti so všetkými potrebnými úkonmi.

Na ďalšej hodine predmetu konštrukčné cvičenia žiaci na základe fotodokumentácie  z realizácie objektu rodinného domu a 3D vizualizácie vymodelovanej v grafickom programe ARCON pracovali v programe AutoCAD. Vyučovacie hodiny boli ukážkou toho, ako digitalizácia vyučovacieho procesu môže pritiahnuť mladého človeka k remeslu.

Ďalšou časťou podujatia boli príspevky pozvaných hostí s následnou diskusiou. Svoje postrehy a podnety prezentovali zástupcovia Odboru školstva a športu ŽSK v Žiline, Republikovej únie zamestnávateľov, Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, Slovenskej obchodnej a  priemyselnej komory, firmy MARUNA, s.r.o., Cechu strechárov Slovenska, Krajský cechmajster a zástupca firmy ARTCO, s.r.o., firmy KAMON, s.r.o., spoločnosti PREFA Invest Sučany a.s., ako aj riaditeľ školy Josef Ilčík, koordinátorka projektov Erasmus+ Janka Oravcová a učiteľ odborných predmetov Tibor Slyško.

Príspevky prednášajúcich ukázali, aké dôležité je vo vzdelávacom procese zabezpečiť  rozšírené prepojenie teórie s praxou. Predstavitelia firiem potvrdili, že učenie sa prácou je najefektívnejší spôsob, ako ukázať mladému človeku reálnu prácu v rozličných profesiách.

Skutočnosť, že sa žiaci môžu pripravovať priamo v prostredí, v ktorom možno neskôr budú pracovať, dáva žiakom príležitosť ukázať svoje kvality, svojimi výkonmi a prístupom zabojovať o pozíciu na trhu práce, čo je cieľom aj duálneho systému vzdelávania. Mladých ľudí treba motivovať už na základnej škole, a preto je na nás – rodičoch, učiteľoch, odborníkoch, aby sme im pomohli nájsť tú správnu vzdelávaciu cestu k vybranej profesii a zároveň ich motivovali, aby sa zaujímali o remeslo.

Všetci naši zahraniční partneri v diskusii uviedli, že sa stretávajú s rovnakými problémami aj v ich krajinách. Preto cieľom projektu na ďalších nadnárodných stretnutiach bude vybrať príklady dobrej praxe v jednotlivých krajinách a spoločne nájsť spôsoby, ako motivovať mladých ľudí žijúcich v dobe digitalizácie, aby sa zaujímali sa o remeselnú prácu a zachovali tak dedičstvo minulých generácií.