Mobility Erasmus+ a ich prínos

Možnosť zapojiť Strednú odbornú školu stavebnú na Tulipánovej ulici v Žiline do programu Erasmus+ otvára žiakom cestu k získaniu nových zručností, skúseností a odborného rastu vo svojej profesii.

Mobilita, ktorá trvala od 24. marca – 06. apríla 2019 sa realizovala v Rakúsku v Landesberufschule Zistersdorf. Škola je zameraná na vzdelávanie inštalatérov a technikov energetických zariadení budov s  pôsobnosťou v celom Dolnom Rakúsku.

Žiaci 1. a 2. ročníka profesie technik energetických zariadení budov dostali príležitosť zapojiť sa do praktického vyučovania s rakúskymi žiakmi. Po príchode boli ubytovaní v moderne zariadenom internáte, ktorý sa nachádza v zrenovovanej historickej budove kaštieľa s automatickým vykurovaním a klimatickým zariadením.

Prvý deň sa začal prehliadkou školy, internátom a dielňami, ktoré sú vybavené modernými nástrojmi, náradiami a strojmi určenými pre cvičné práce žiakov všetkých ročníkov. Sprevádzal ich riaditeľ školy p. Wickenhauser.

Po oboznámení sa s bezpečnosťou pri práci začal pracovný program, ktorého obsahom boli  rozdielne spôsoby spájania rúr z  rozličných materiálov pre teplú a studenú vodu a kanalizáciu. Žiaci predviedli hrdlovanie PVC rúr, spájanie HT rúr, rezanie a tesnenie závitu, letovanie medených rúr.  Každé dielo, ktoré vytvorili bolo samostatne hodnotené. Bola vykonaná skúška tesnosti spojov a zvarov pri oceľových rúrach, aby sa presvedčili o kvalite, príp. nedostatkoch svojej práce.  Každý jeden účastník si vyskúšal jednotlivé pracovné postupy a na záver  vytvoril malé dielo, ktoré si účastníci mohli vziať so sebou domov.

Žiaci mali určené svoje miesto a pracovali pod vedením jednotlivých učiteľov odborného výcviku.  Na začiatku dostali technickú dokumentáciu, po prečítaní ktorej si pripravili materiál a postupne vytvárali dané dielo. Pri príprave materiálu museli uplatniť aj svoje matematické vedomosti. Pracovné úkony im boli názorne vysvetlené a predvedené inštruktorom. Stupeň obtiažnosti úkonov sa zvyšoval. V prípade potreby ďalšieho objasnenia im bol vždy učiteľ k dispozícii.

Na záver pobytu prezentovali svoje zručnosti, kde sa potvrdilo, že cvičenie robí majstra. Preto je veľmi dôležité umožniť žiakom získavať skúsenosti aj na iných pracoviskách – nielen doma, ale aj v zahraničí. Získané vedomosti a zručnosti žiaci aplikujú na súťažiach rôzneho typu, čoho dôkazom sú aj pódiové umiestnenia.

Vo voľnom čase spoznávali okolie, využili všetky možnosti na internáte – posilňovňu, stolný tenis a futbal. Počas víkendu navštívili vápencovú baňu v Hinterbrülle Seegrotte. Jaskyňa  má dve poschodia a v podzemí sa ukrýva najväčšie podzemné jazero v Európe, po ktorom sa plavili na lodi. Počas 2. svetovej vojny v roku 1944 bola z nej vypumpovaná voda a nemecký Wehrmacht tu vybudoval fabriku na výrobu  stíhačiek „Salamander“, kde pracovalo vyše 2000 robotníkov.

Vďaka pobytom v rámci programu Erasmus+ žiaci  majú možnosť porovnávať kvalitu vzdelávania v partnerských krajinách, prezentovať svoje vedomosti a skúsenosti, rozvíjať svoje sebavedomie a profesijne rásť. Sme veľmi radi, že aj naša škola má príležitosť zapájať sa do tohto programu a tak skvalitňovať svoj vzdelávací proces.