Odborná exkurzia – Žilinská univerzita

Dňa 8. februára 2024 sa žiaci za III.A triedy – študijný odbor bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a technické lýceum zúčastnili zaujímavej odbornej exkurzie na Žilinskej univerzite – Fakulte bezpečnostného inžinierstva, Katedra krízového manažmentu.

Zástupkyňa vedúcej katedry, Doc. Katarína Hollá vysvetlila žiakom digitálne technológie v BOZP a krízovom manažmente, ako je možné využiť virtuálnu a zmiešanú realitu v oblasti bezpečnosti práce. Žiaci boli oboznámení so zjednodušenými metódami hodnotenia rizík a odskúšali si riešenie praktických situácií spojených s oblasťou BOZP pomocou virtuálnej reality.