Vzdelávací program ,,Nenávistné prejavy v on-line priestore“

V mesiaci október sa opäť na našej škole uskutočnil vzdelávací program tentokrát zameraný na oblasť prevencie kyberšikany s názvom ,,Nenávistné prejavy v on-line priestore“. V študijných a učebných odboroch  tried I.A, I.B, I.K, II.G a III.A sa žiaci so záujmom zapojili  do riadeného rozhovoru a následnej práce v skupinách, ktorý viedol lektor Mgr. Pavol Struhár, PhD. z Trenčianskej univerzity A. Dubčeka.

Podľa posledných zistení štátnej školskej inšpekcie a záverov z odbornej správy o bezpečnosti školského prostredia a vzťahoch medzi aktérmi vzdelávania na gymnáziu a v strednej odbornej škole  je medzi inými odporúčaniami i zapájať sa do preventívno-výchovných aktivít v rámci národných programov a kampaní, spolupracovať s externými odbornými inštitúciami a odborníkmi v zmysle prevencie a eliminácie negatívnych javov správania žiakov.

Žiakom sa program veľmi páčil a na konci boli pozvaní prostredníctvom EduPage odoslať spätnú väzbu a vyjadriť svoju osobnú skúsenosť, či názor na danú problematiku. Chceme poďakovať prednášajúcemu  v mene našej školy za jeho čas, ochotu a entuziazmus, s ktorým sa venoval našim žiakom a už teraz sa tešíme na naše osobné stretnutie, tentokrát na pôde univerzity v Trenčíne, kde sme boli srdečne pozvaní.