Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia

V rámci Európskeho týždňa BOZP prebiehal na Inšpektoráte práce v Žiline Deň otvorených dverí, na ktorom sa zúčastnili aj žiaci našej školy z triedy IV.A, študijný odbor BOZP.

Pripravili pre našich žiakov odborný seminár  na témy:

✅  Bezpečnosť a ochrana  zdravia pri práci v stavebníctve.

✅  Základy z pracovnoprávnych vzťahov a bezpečnosti pri práci, o ktorých by mal vedieť absolvent školy pri nástupe do práce alebo pri začatí podnikania, vznik, priebeh a skončenie pracovného pomeru zamestnanca.

✅  Inšpekcia práce   – so zameraním  na činnosť, kompetencie a právny rámec inšpekcie práce.

Okrem iného si so záujmom prezreli aj  služobné vozidlo, ktoré je využívané inšpektormi práce vykonávajúcimi kontrolu sociálnej legislatívy v doprave na pozemných komunikáciách.

Žiaci so záujmom diskutovali so zamestnancami Inšpektorátu práce na dané témy a tí vyzdvihli ich odborné vedomosti a vzorné správanie. Ďakujeme!