Príprava inštruktorov

Prípravu inštruktorov, pod vedením ktorých vykonáva žiak bez učebnej zmluvy praktické vyučovanie na pracovisku zamestnávateľa v systéme školského vzdelávania od 1.11.2022 zabezpečuje príslušná stavovská a profesijná organizácia v spolupráci s registrovanou strednou odbornou školou.
Zameranie prípravy inštruktorov – školský systém vzdelávania:

1. Praktické vyučovanie u zamestnávateľa

 • praktické vyučovanie,
 • požiadavky na výkon praktického vyučovania
 • inštruktor praktického vyučovania

2. Žiak v praktickom vyučovaní

 • osobnosť žiaka
 • poznávanie osobnosti žiaka, vedenie a rozvoj osobnosti žiaka,
 • cvičná a produktívna práca žiakov
 • zabezpečenie práv a povinností žiaka pri praktickom vyučovaní*
 • opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri praktickom vyučovaní*
 • spôsob účasti inštruktora na hodnotení a klasifikácii žiaka*
 • hmotné a finančné zabezpečenie žiaka*

3. Výkon praktického vyučovania

 • organizácia, rozsah a výkon praktického vyučovania*
 • dokumentácia praktického vyučovania
 • koordinácia praktického a teoretického vyučovania

4. Obsah praktického vyučovania

 • vzdelávacie štandardy pre praktické vyučovanie pre príslušný študijný odbor alebo pre príslušný učebný odbor*
 • vzdelávací a preraďovací plán

* Zákonný obsah prípravy inštruktorov

Zameranie prípravy inštruktorov
Časová dotácia
Praktické vyučovanie u zamestnávateľa 1/4 hodiny
Žiak v praktickom vyučovaní 6 hodín
Výkon praktického vyučovania 1/2 hodiny
Obsah praktického vyučovania 1/4 hodiny
Príprava a prestávka 1 hodina
SPOLU 8 hodín